cho mình hỏi là thư viện windows.h gồm những lệnh gì vậy? có thể ví dụ giùm minh 1 vài cái với!hiz