Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Chat server-Client trong mạng lan sử dụng UDP

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  21

  Mặc định Chat server-Client trong mạng lan sử dụng UDP

  Cho mình hỏi cách làm server có thể chat nhiều Client

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750

  Bạn tham khảo code sau xem, Kevin lấy từ internet chưa có time test thử nhé:

  Java Code:
  1. // Chat client
  2. import java.net.*;
  3. import java.io.*;
  4. import java.util.*;
  5. import java.awt.*;
  6.  
  7. class chatClient extends Frame implements Runnable
  8. {
  9.     Socket soc;    
  10.     TextField tf;
  11.     TextArea ta;
  12.     Button btnSend,btnClose;
  13.     String sendTo;
  14.     String LoginName;
  15.     Thread t=null;
  16.     DataOutputStream dout;
  17.     DataInputStream din;
  18.     chatClient(String LoginName,String chatwith) throws Exception
  19.     {
  20.         super(LoginName);
  21.         this.LoginName=LoginName;
  22.         sendTo=chatwith;
  23.         tf=new TextField(50);
  24.         ta=new TextArea(50,50);
  25.         btnSend=new Button("Send");
  26.         btnClose=new Button("Close");
  27.         soc=new Socket("127.0.0.1",5217);
  28.  
  29.         din=new DataInputStream(soc.getInputStream());
  30.         dout=new DataOutputStream(soc.getOutputStream());        
  31.         dout.writeUTF(LoginName);
  32.  
  33.         t=new Thread(this);
  34.         t.start();
  35.  
  36.     }
  37.     void setup()
  38.     {
  39.         setSize(600,400);
  40.         setLayout(new GridLayout(2,1));
  41.  
  42.         add(ta);
  43.         Panel p=new Panel();
  44.        
  45.         p.add(tf);
  46.         p.add(btnSend);
  47.         p.add(btnClose);
  48.         add(p);
  49.         show();        
  50.     }
  51.     public boolean action(Event e,Object o)
  52.     {
  53.         if(e.arg.equals("Send"))
  54.         {
  55.             try
  56.             {
  57.                 dout.writeUTF(sendTo + " "  + "DATA" + " " + tf.getText().toString());            
  58.                 ta.append("\n" + LoginName + " Says:" + tf.getText().toString());    
  59.                 tf.setText("");
  60.             }
  61.             catch(Exception ex)
  62.             {
  63.             }    
  64.         }
  65.         elseif(e.arg.equals("Close"))
  66.         {
  67.             try
  68.             {
  69.                 dout.writeUTF(LoginName + " LOGOUT");
  70.                 System.exit(1);
  71.             }
  72.             catch(Exception ex)
  73.             {
  74.             }
  75.            
  76.         }
  77.        
  78.         return super.action(e,o);
  79.     }
  80.     publicstaticvoid main(String args[]) throws Exception
  81.     {
  82.         chatClient Client1=new chatClient(args[0],args[1]);
  83.         Client1.setup();                
  84.     }    
  85.     publicvoid run()
  86.     {        
  87.         while(true)
  88.         {
  89.             try
  90.             {
  91.                 ta.append( "\n" + sendTo + " Says :" + din.readUTF());
  92.                
  93.             }
  94.             catch(Exception ex)
  95.             {
  96.                 ex.printStackTrace();
  97.             }
  98.         }
  99.     }
  100. }

  Java Code:
  1. // Chat Server
  2. import java.net.*;
  3. import java.util.*;
  4. import java.io.*;
  5.  
  6. class chatServer
  7. {
  8.     static Vector ClientSockets;
  9.     static Vector LoginNames;
  10.    
  11.     chatServer() throws Exception
  12.     {
  13.         ServerSocket soc=new ServerSocket(5217);
  14.         ClientSockets=new Vector();
  15.         LoginNames=new Vector();
  16.  
  17.         while(true)
  18.         {    
  19.             Socket CSoc=soc.accept();        
  20.             AcceptClient obClient=new AcceptClient(CSoc);
  21.         }
  22.     }
  23.     publicstaticvoid main(String args[]) throws Exception
  24.     {
  25.        
  26.         chatServer ob=new chatServer();
  27.     }
  28.  
  29. class AcceptClient extends Thread
  30. {
  31.     Socket ClientSocket;
  32.     DataInputStream din;
  33.     DataOutputStream dout;
  34.     AcceptClient (Socket CSoc) throws Exception
  35.     {
  36.         ClientSocket=CSoc;
  37.  
  38.         din=new DataInputStream(ClientSocket.getInputStream());
  39.         dout=new DataOutputStream(ClientSocket.getOutputStream());
  40.        
  41.         String LoginName=din.readUTF();
  42.  
  43.         System.out.println("User Logged In :" + LoginName);
  44.         LoginNames.add(LoginName);
  45.         ClientSockets.add(ClientSocket);    
  46.         start();
  47.     }
  48.  
  49.     publicvoid run()
  50.     {
  51.         while(true)
  52.         {
  53.            
  54.             try
  55.             {
  56.                 String msgFromClient=new String();
  57.                 msgFromClient=din.readUTF();
  58.                 StringTokenizer st=new StringTokenizer(msgFromClient);
  59.                 String Sendto=st.nextToken();                
  60.                 String MsgType=st.nextToken();
  61.                 int iCount=0;
  62.    
  63.                 if(MsgType.equals("LOGOUT"))
  64.                 {
  65.                     for(iCount=0;iCount<LoginNames.size();iCount++)
  66.                     {
  67.                         if(LoginNames.elementAt(iCount).equals(Sendto))
  68.                         {
  69.                             LoginNames.removeElementAt(iCount);
  70.                             ClientSockets.removeElementAt(iCount);
  71.                             System.out.println("User " + Sendto +" Logged Out ...");
  72.                             break;
  73.                         }
  74.                     }
  75.    
  76.                 }
  77.                 else
  78.                 {
  79.                     String msg="";
  80.                     while(st.hasMoreTokens())
  81.                     {
  82.                         msg=msg+" " +st.nextToken();
  83.                     }
  84.                     for(iCount=0;iCount<LoginNames.size();iCount++)
  85.                     {
  86.                         if(LoginNames.elementAt(iCount).equals(Sendto))
  87.                         {    
  88.                             Socket tSoc=(Socket)ClientSockets.elementAt(iCount);                            
  89.                             DataOutputStream tdout=new DataOutputStream(tSoc.getOutputStream());
  90.                             tdout.writeUTF(msg);                            
  91.                             break;
  92.                         }
  93.                     }
  94.                     if(iCount==LoginNames.size())
  95.                     {
  96.                         dout.writeUTF("I am offline");
  97.                     }
  98.                     else
  99.                     {
  100.                        
  101.                     }
  102.                 }
  103.                 if(MsgType.equals("LOGOUT"))
  104.                 {
  105.                     break;
  106.                 }
  107.  
  108.             }
  109.             catch(Exception ex)
  110.             {
  111.                 ex.printStackTrace();
  112.             }
  113.            
  114.            
  115.            
  116.         }        
  117.     }
  118. }
  119. }
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  37

  Dear all,
  Ý tưởng chat nhiều client như sau nhé:
  sever :
  - bạn start 1 listener ( kế thừa runable và while = true )
  - Nếu bạn thấy 1 connection đến thì bạn apcept nó và đẩy vào queue sử lý
  - 1 tiến trình sử lý lấy từ queue ra và start 1 thread để đáp ứng với yêu cầu client

  Đây là cách đơn giản nhất cho mutithread nhé bạn, bạn làm thử nếu mắc gọi mình hỗ trợ nhé. Sau khi làm ok bạn có thể tham khảo các giải pháp khách như java nio, threadpool

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  218

  cảm ơn ad nhiều, mình học hỏi thêm được nhiều điều mới.
  NHẬN CODE THUÊ ĐỒ ÁN - BÀI TẬP LỚN
  TẤT CẢ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. HOÀN THÀNH NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ
  Số điện thoại: 01629732025 Email: codethuexyz@gmail.com facebook https://www.facebook.com/codethuedoancntt

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn