Cho mình hỏi ví dụ như Server khi tạo kết nối với Client trao đổi dữ liệu qua lại, rồi Client tắt kết nối với Server thì Server không còn ở trạng thái chờ kết nối nữa. Muốn Server vẫn ở trạng thái chờ kết nối thì làm thế nào ... cho mình ví dụ minh họa được không ? .