Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 15 kết quả

Đề tài: Tính hợp và giao của hai danh sách?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  13

  Mặc định Tính hợp và giao của hai danh sách?

  Chào các Pro!
  Tình hình là em đang gặp khó khăn với bài tập như thế này,mong các Pro chỉ giáo ,em cảm ơn lắm lắm!!!
  Đề bài:
  Input:Nhập vào hai danh sách sinh viên A và B ( hai danh sách không cần mã sv)
  Output:-In ra danh sách C là hợp của hai danh sách
  -In ra danh sách D là giao của hai danh sách
  Mong mọi người chỉ giúp em !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Hợp là những phần chung và riêng. giao chỉ phần chung

  từ ý trên bạn có thể làm như sau:

  duyệt A, duyệt B --> kiếm phần tử A xuất hiện trong B -> nếu có cho nó vào C (phần giao).

  Cho D là các phần tử phân biệt của D A . Duyệt B --> kiếm phần tử nào chưa có trong D --> cho vào D.

  là ok


  Edit:
  hu hu không ai giúp em à???
  Lần sau mới post bài được vài phút mà đã la lên kiểu này tui del bài ráng chịu .
  -- Siêu gà --
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 03-04-2009 lúc 02:00 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  13

  hix,anh trả lời cứ như đúng rùi ý ạ!
  Em bít thế mà ,nhưng cái khó là thuật toán thế nào cơ anh?
  em làm bài này rồi nhưng mà chỉ khi em nhập tên là a,b,c thì được nhưng mà nếu em nhập tên như là nguyen van a,nguyen van b... thì nó toi luôn
  code đây anh à:
  C++ Code:
  1. #include"conio.h"
  2. #include"iostream.h"
  3. class TH
  4. {
  5.    float pt[100];
  6.    char q[50];
  7.  
  8.    public:
  9.       void nhap(int n);
  10.       void in(int n);
  11.       TH hop(TH B,int n,int m);
  12.       TH giao(TH B,int n,int m);
  13.       int kt(int x,int n);
  14. };
  15. void TH::nhap(int n)
  16. {
  17.    int i;
  18.    for(i=1;i<=n;i++)
  19.    {
  20.       cout<<"\nnhap phan tu :pt["<<i<<"]";
  21.       cin>>q[i];
  22.    }
  23. }
  24. void TH::in(int n)
  25. {    int i;
  26.      cout<<"(";
  27.    for ( i=1;i<n;i++)
  28.  
  29.       cout<<q[i]<<",";
  30.     cout<<q[n]<<")";
  31. }
  32.  
  33. int TH::kt(int x,int n)
  34. {
  35.    int i,t=0;
  36.    for(i=1;i<=n;i++)
  37.  
  38.        if(x==q[i])
  39.      t++;
  40.    return t;
  41.  
  42. }
  43. TH TH::giao(TH B,int n,int m)
  44. {   int i;TH C;
  45.     int t=0;
  46.     for(i=1;i<=n;i++)
  47.     for(int j=1;j<=m;j++)
  48.     {
  49.        if(q[i]==B.q[j])
  50.        {
  51.        t++;
  52.        C.q[t]=q[i];
  53.  
  54.        }
  55.     }
  56.  
  57.   if(t==0)
  58.     cout<<"\ngiao cua hai tap hop =tap hop rong";
  59.   else
  60.   {  cout<<"(";
  61.       for(i=1;i<t;i++)
  62.      cout<<C.q[i]<<",";
  63.       cout<<C.q[t]<<")";
  64.   }
  65.     return C;
  66. }
  67. TH TH::hop(TH B,int n,int m)
  68. {
  69.      int k=n;int i,j;TH c;
  70.       for(i=1;i<=k;i++)
  71.     {
  72.         c.q[i]=q[i];
  73.  
  74.     }
  75.  
  76.      for(j=1;j<=m;j++)
  77.      {
  78.     if(kt(B.pt[j],n)==0)
  79.     {
  80.         k++;
  81.         c.q[k]=B.q[j];
  82.     }
  83.      }
  84.   cout<<"(";
  85.    for(i=1;i<k;i++)
  86.       cout<<c.q[i]<<",";
  87.   cout<<c.q[k]<<")";
  88.  
  89.     return c;
  90.  
  91. }
  92. void main()
  93. {
  94.     TH A,B,c;int n,m;   clrscr();
  95.     cout<<"nhap so luong phan tu A n=";
  96.     cin>>n;
  97.     cout<<"\nnhap tap hop A=";
  98.     A.nhap(n);
  99.   cout<<"nhap so luong phan tu B m=";
  100.     cin>>m;
  101.     cout<<"\nnhap tap hop B=";
  102.     B.nhap(m);
  103.     cout<<"\ncac tap hop vua nhap:";
  104.     cout<<"\nA=";
  105.     A.in(n);
  106.     cout<<"\nB=";
  107.     B.in(m);
  108.     cout<<"\nA^B=";
  109.     A.giao(B,n,m);
  110.      cout<<"\nAVB=";
  111.    c= A.hop(B,n,m);
  112.     getch();
  113.  
  114. }
  Ai cũng bắt đầu từ gà mà anh!Em công nhận là em củ chuối và gà thật nhưng của đáng tội em không bít thật!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 03-04-2009 lúc 03:01 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Code của bạn viết mình đọc vô hoa cả mắt

  nhưng gợi ý cho bạn thế này

  1 - code thêm: ( operator == ) cho cái class này.
  2 - thằng q bạn không thể so sánh từng phần tử của nó được.
  dùng hàm: compare <ko nhớ rõ là đúng ko nữa -- lâu quá ko đụng vào C>.

  P.s: bạn viết C++ nên dùng string nó hổ trợ cho mình nhiều hơn

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Thôi, làm danh sách sinh viên làm gì cho khổ, xem mỗi SV là một con số nhé!
  Love có một bài cho bạn đây, Love luôn cho bài full chứ không nêu ý tưởng ý tứ gì hết
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<malloc.h>
  
  typedef      int  ElementType;
  typedef      struct Node
  {
           ElementType    Element;
           Node*       Next;
  };
  typedef      Node*       Position;
  typedef      Position     List;
  
  Position     TAONUT()
  {
           return (Node*)malloc(sizeof(Node));     
  }      
  void       MAKENULL_LIST(List &L)
  {
           L=TAONUT();
           L->Next=NULL;   
         
  }
  int        EMPTY_LIST(List L)
  {
           return L->Next==NULL;         
  }
  void       INSERT_LIST(ElementType X, Position P, List &L)
  {
           Position Temp;
           //Temp=(Node*)malloc(sizeof(Node));
           Temp=TAONUT();
           Temp->Element=X; 
           Temp->Next=P->Next;
           P->Next=Temp;  
                  
  }
  void       DELETE_LIST(Position P, List &L)
  {
           Position Temp;
           Temp=P->Next;
           P->Next=P->Next->Next;
           free(Temp); 
  }
  void       READ_LIST(List &L)
  {      
           int i=0;      
           ElementType X;
           do{
             printf("Nhap vao phan tu thu %d:",i+1);scanf("%d",&X);
              if(X!=-1)
             INSERT_LIST(X,L,L);
             i++;
           }while(X!=-1);
           
  }
  void       PRINT_LIST(List L)
  {
       if(EMPTY_LIST(L))
        printf("\nDanh sach rong, khong co phan tu de in");     
       else
       {    Position P=L;
           while(P->Next!=NULL)
            {
              printf("%d ",P->Next->Element);
              P=P->Next;
            }; 
       }        
       printf("\n");     
  }
  Position  LOCATE(ElementType X, List L)
  {                 
       if(!EMPTY_LIST(L))
       { Position P=L;
        while((P->Next!=NULL)&&(P->Next->Element!=X))
        {
          P=P->Next;
        };
        if(P->Next==NULL)
          return P->Next;
        else
          return P;
       }
       else return NULL;        
  
  }
  void XOAMOTNUT(List &L)
  {
       ElementType X;
       printf("\nNhap vao gia tri muon xoa: ");scanf("%d",&X);
       Position P=LOCATE(X,L);
       if(EMPTY_LIST(L))
           printf("\nDanh sach rong! Khong co phan tu nao de xoa");
       else if(P->Next==NULL)
           printf("\nKhong ton tai phan tu vua nhap!");
         else
         {
           DELETE_LIST(P,L);
           printf("\n");
         }
  }
  void   XOA_CAC_NUT_CUNG_GIA_TRI(ElementType X,List &L)
  {
       printf("\nNhap vao gia tri muon xoa:");scanf("%d",&X);
       Position P=L;
       int i=0;//BIEN NAY DE KIEM TRA XEM CO XOA KHONG
       while(P->Next!=NULL)
       {
        if(P->Next->Element==X)
        {
          DELETE_LIST(P,L); 
          i++;     
        } 
        else
          P=P->Next;
        
       }
       if(i==0) printf("\nKhong ton tai gia tri can xoa!\n");
  }
  Position  XACDINHVITRICUOI(List L)
  {
    Position P;
    if(EMPTY_LIST(L))
     return NULL;
    else
    {
     
     P=L;
     while(P->Next!=NULL)
     {
       P=P->Next; 
     }   
     
    }
    return P;
  }  
  void   NOICUOI( List &L)
  {
       ElementType X;
       printf("\nNhap vao gia tri can them vao cuoi: "); 
       scanf("%d",&X);
       Position P=XACDINHVITRICUOI(L);
       INSERT_LIST(X,P,L);
  } 
  int   MOTPHANTU(List L)
  {
       return L->Next->Next==NULL;  
  }
  int   IS_TANGDAN(List L)
  {   
     if(!EMPTY_LIST(L))
       if(MOTPHANTU(L))
         return -1;
       else
       {
         int i=0;
         Position P;
         P=L; 
         while(P->Next->Next!=NULL)
         {
        
          if(P->Next->Element<P->Next->Next->Element)
           P=P->Next;
          else return 0;    
         };
        return 1;
       }
     else
       return -1;
     
  }
  int   IS_GIAMDAN(List L)//Kiem tra xem danh sach co phai la giam dan khong
  {   
     if(!EMPTY_LIST(L))
       if(MOTPHANTU(L))
         return -1;
       else
       {
         int i=0;
         Position P;
         P=L; 
         while(P->Next->Next!=NULL)
         {
        
          if(P->Next->Element>P->Next->Next->Element)
           P=P->Next;
          else return 0;    
         };
        return 1;
       }
     else
       return -1;
     
  }
  void   DANH_SACH_CO_TANG_KHONG(List L)
  {
     if(IS_TANGDAN(L)==1)
       printf("\nDanh sach da cho la tang dan!");
     else  if(IS_TANGDAN(L)==0)
           printf("\nDanh sach khong tang!");
         else
           printf("\nKhong xac dinh!");
    
  } 
  void   NHAPXUOI(List &L)
  {
       MAKENULL_LIST(L);
       Position P=L;
       int i=0;
       ElementType X;
       do
       {
        printf("Nhap vao phan tu thu %d:",i+1); 
        scanf("%d",&X); 
        if(X!=-1)
          INSERT_LIST(X,P,L);
        P=P->Next; 
        i++;       
       }while(X!=-1); 
  }
  
  void   SWAP(ElementType &A, ElementType &B)
  {
       ElementType Temp;
       Temp=A;
       A=B;
       B=Temp; 
  }
  void   SORT(List &L)
  {
       
       if(!EMPTY_LIST(L))
       {
          Position P=L;
          while(P->Next!=NULL)
          {
           Position Q=P->Next;
           while(Q->Next!=NULL)
           {
             if(P->Next->Element>Q->Next->Element)
             SWAP(P->Next->Element,Q->Next->Element); 
             Q=Q->Next;          
           }
          P=P->Next; 
          }  
          
       }
    
  }
  List   SAPXEPTANG(List& L)//GIONG HET HAM SORT NHUNG KHAC NHAU TRI TRA VE
  {
       
       if(!EMPTY_LIST(L))
       {
          Position P=L;
          while(P->Next!=NULL)
          {
           Position Q=P->Next;
           while(Q->Next!=NULL)
           {
             if(P->Next->Element>Q->Next->Element)
             SWAP(P->Next->Element,Q->Next->Element); 
             Q=Q->Next;          
           }
          P=P->Next; 
          }  
  
       }
    
  }        
  List   HOP(List &L1,List L2)//HOP CUA 2 DANH SACH L1, L2
  {               //TRA RA DANH SACH DUOC SAP THU TU
        
        List L3;
        SAPXEPTANG(L1);
        L3=L1;
        if(EMPTY_LIST(L2))
          return L3;
        else
        {
          Position P,Q;
          P=L2,Q=L3;
         while(P->Next!=NULL)
         {
           if(LOCATE(P->Next->Element,L3)==NULL)
           {
             INSERT_LIST(P->Next->Element,L3,L3);
             SAPXEPTANG(L3);
           }
           else
             P=P->Next;
         }
         return L3;
        }
     
  }
  List   GIAO(List L1,List L2)//GIAO 2 DANH SACH CHUA SAP THU TU 
  {               
       List L3;
       MAKENULL_LIST(L3);
       Position P=L1, R=L3;
       if(!EMPTY_LIST(L1)&&!EMPTY_LIST(L2)) 
       {
        while(P->Next!=NULL)
        {
          Position Q=L2;
          while(Q->Next!=NULL)
          {
           if(P->Next->Element!=Q->Next->Element)
             Q=Q->Next;
           else
           {
             if(LOCATE(P->Next->Element,L3)==NULL)//KIEM TRA XEM P->N->E CO THUOC L3 CHUA
             {  INSERT_LIST(P->Next->Element,R,L3);
               R=R->Next;
             }
             else
               Q=Q->Next;
           }
          }
        P=P->Next;
        }
        return L3;
       }
       else return L3;//NEU MOT TRONG HAI DANH SACH RONG THI KQ LA L3-TUC LA EMPTY
  }
  List   HIEU(List L1, List L2)//HIEU CUA 2 DANH SACH
  {
       if(EMPTY_LIST(L1))//CHO NAY TOI KHONG NHO DAY NHE:
       {       //HIEU CUA TAP RONG VA TAP A KHAC RONG: 0/A=?
        List L3;
        L3=L2;
        SORT(L3); 
        return L3;
       } 
       else if(EMPTY_LIST(L2))
         {
           List L3;
           L3=L1;
           SORT(L3); 
           return L3;
         } 
         else
         {
           Position P;
           P=L1;
           List L3;
           MAKENULL_LIST(L3);
           while(P->Next!=NULL)
           {
             if(LOCATE(P->Next->Element,L2)==NULL)
             {
              INSERT_LIST(P->Next->Element,L3,L3);
              P=P->Next;
             }
             
             else
              P=P->Next;
           }
           SORT(L3);
           return L3;          
          }
          
    
  }
  int      ISCON(List L1, List L2)
  {
          if(EMPTY_LIST(L1))
           return 1;
          else if(EMPTY_LIST(L2))
              return 0;
            else
            {
              Position P=L1;
              while(P->Next!=NULL)
              {
                if(LOCATE(P->Next->Element,L2)==NULL)
                 return 0;
                else
                 P=P->Next;  
                
              }
                          
             }
           return 1;
  }
  List    PHANBU(List L1,List L2)//NHAC LAI: NEU A LA CON B THI B/A DUOC GOI LA PHAN BU CUA A TRONG B
  {               //NHU VAY, TRUOC TIEN PHAI XET XEM A CO LA CON B KHONG? 
        List L3;
        MAKENULL_LIST(L3);
        if(ISCON(L1,L2))
        {
          L3=HIEU(L2,L1);
          return L3;
        }
        else
          return L3;
    
  }
  
  int main()
  {
    List L, L1,L2,L3;
    int X;
   
    
    
    MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=PHANBU(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);
    
      
    /*TIM HIEU CUA 2 TAP HOP
    MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=HIEU(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);*/
      
    /*MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=HOP(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);*/
    
    /*MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L=GIAO(L1,L2);
    PRINT_LIST(L);*/
    getch();
    
  }
  Khi nào muốn kết thúc việc nhập thì enter -1;
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  13

  Mặc định Tính hợp và giao của hai danh sách?

  anh ơi cái bài của anh em vừa xem thử,cảm ơn anh đã bỏ công phu viết code cho em nhưng mà anh chơi kiểu list rồi sắp xếp kinh quá,em nhập thế nào nó cũng báo danh sách rỗng.Nếu mà số thì em làm đc rồi,code đơn giản lắm .
  em đang nói là chuỗi ký tự cơ. Danh sách thứ nhất có n tên sv,danh sách thứ 2 có m tên sinh viên.Sau đó lấy hợp và giao của hai danh sách trên.
  Quan trọng là làm sao so sánh được hai chuỗi ký tự ?
  Còn đây là bài code mà tính hợp và giao của hai tập hợp là các số (code đơn giản lắm ạ)
  C++ Code:
  1. #include"conio.h"
  2. #include"iostream.h"
  3. class TH            
  4. {
  5.      int pt[100];int n;
  6.    public:
  7.       void nhap();    
  8.       void in();      
  9.       TH hop(TH B);
  10.       TH giao(TH B);
  11.       int kt(int x);
  12. };
  13. void TH::nhap()
  14. {
  15.    int i,j;
  16.    cout<<"nhap so phan tu n=";cin>>n;
  17.    for(i=1;i<=n;i++)
  18.    {
  19.       cout<<"\nnhap phan tu pt["<<i<<"]:";
  20.       cin>>pt[i];
  21.  
  22.        for(j=i-1;j<=i&&j>=1;j--)
  23.        {  while(pt[i]==pt[j])
  24.      {
  25.         cout<<"phan tu nay da ton tai  moi ban nhap lai pt["<<i<<"]:";
  26.         cin>>pt[i];
  27.      }
  28.        }
  29.  
  30.    }
  31. }
  32. void TH::in()
  33. {    int i;
  34.      cout<<"{";
  35.    for ( i=1;i<n;i++)
  36.  
  37.       cout<<pt[i]<<",";
  38.     cout<<pt[n]<<"}";
  39. }
  40.  
  41. int TH::kt(int x)
  42. {
  43.    int i,t=0;
  44.    for(i=1;i<=n;i++)
  45.  
  46.        if(x==pt[i])
  47.      t++;
  48.    return t;
  49.  
  50. }
  51. TH TH::giao(TH B)
  52. {   int i;TH C;
  53.     int t=0;
  54.     for(i=1;i<=n;i++)
  55.     for(int j=1;j<=B.n;j++)
  56.     {
  57.        if(pt[i]==B.pt[j])
  58.        {
  59.        t++;
  60.        C.pt[t]=pt[i];
  61.  
  62.        }
  63.     }
  64.  
  65.   if(t==0)
  66.     cout<<"{}";
  67.   else
  68.   {  cout<<"{";
  69.       for(i=1;i<t;i++)
  70.      cout<<C.pt[i]<<",";
  71.       cout<<C.pt[t]<<"}";
  72.   }
  73.     return C;
  74. }
  75. TH TH::hop(TH B)
  76. {
  77.      int k=n;int i,j;TH c;
  78.       for(i=1;i<=k;i++)
  79.       c.pt[i]=pt[i];
  80.  
  81.      for(j=1;j<=B.n;j++)
  82.      {
  83.     if(kt(B.pt[j])==0)
  84.     {
  85.         k++;
  86.         c.pt[k]=B.pt[j];
  87.     }
  88.      }
  89.    cout<<"{";
  90.    for(i=1;i<k;i++)
  91.        cout<<c.pt[i]<<",";
  92.    cout<<c.pt[k]<<"}";
  93.  
  94.     return c;
  95.  
  96. }
  97. void main()
  98. {
  99.     TH A,B;   clrscr();
  100.    
  101.    cout<<"\n\n nhap tap hop A\n";
  102.     A.nhap();  
  103.     cout<<"\n\nnhap tap hop B\n";
  104.     B.nhap();          
  105.     cout<<"\n\nCAC TAP HOP VUA NHAP:";
  106.     cout<<"\n\nA=";
  107.     A.in();
  108.     cout<<"\n\nB=";
  109.     B.in();
  110.     cout<<"\n\nA Giao B=";
  111.     A.giao(B);
  112.      cout<<"\n\nA Hop B=";
  113.     A.hop(B);
  114.     getch();
  115.  
  116. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tinhyeumautim : 04-04-2009 lúc 07:25 AM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  99

  so sánh hai chuôi kí tự thì bạn sử dụng hàm strcmpi(xau 1, xau 2) // trong thư viện string.h

  hàm nay trả về giá trị 0 nếu hai dãy giống nhau
  và khác 0 nếu hai dãy khác nhau
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ddhung : 04-04-2009 lúc 09:57 AM. Lý do: nhầm hàm strcmpi

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  13

  anh dh hùng ui ,anh nói thế thì làm cho em đi.Em đọc mãi cũng bít cái hàm đấy nhưng xử lý trong bài này ra sao ạ?anh có thể sửa code cho em đc không ạ?
  Đây là code em chỉ làm đc với 1 ký tự.
  Nếu mình nhập danh sách 1 là
  sv1:a
  sv2:b
  sv3:c
  chẳng hạn
  rồi danh sách 2 là:
  sv1:a
  sv2:b
  sv3:f
  sv4:g
  thì nó sẽ ra kết quả là
  hội hai danh sách là: {a,b}
  hợp hai danh sách là:{ a,b,c,f,g}
  vấn đề thế này thì em làm đc rồi
  nhưng em cần ở đây là làm thế nào nó cho em nhập vào là nguyenvan a
  nguyen van b...
  tức là tên các sinh viênphai dài dài và có khoảng trắng .Sau đó nó so sánh thế nào ra đc hội và hợp hai danh sách cơ.
  Đây là code bài mà em mới chỉ làm được là nhập tên theo kiểu a,b,c thôi:
  C++ Code:
  1.  #include"conio.h"
  2. #include"iostream.h"
  3. class TH
  4. {
  5.    float pt[100];
  6.  char q[100];
  7.  
  8.    public:
  9.       void nhap(int n);
  10.       void in(int n);
  11.       TH hop(TH B,int n,int m);
  12.       TH giao(TH B,int n,int m);
  13.       int ktra(char x,int n);
  14. };
  15. void TH::nhap(int n)
  16. {
  17.    int i;
  18.    for(i=1;i<=n;i++)
  19.    {
  20.      cout<<"\nnhap phan tu :pt["<<i<<"]";
  21.  
  22.       cin>>q[i];
  23.    }
  24. }
  25. void TH::in(int n)
  26. {    int i;
  27.      cout<<"{";
  28.    for ( i=1;i<n;i++)
  29.  
  30.       cout<<q[i]<<",";
  31.   cout<<q[n]<<"}";
  32. }
  33.  
  34. int TH::ktra(char x,int n)
  35. {
  36.    int i,t=0;
  37.    for(i=1;i<=n;i++)
  38.  
  39.        if(x==q[i])
  40.      t++;
  41.    return t;
  42.  
  43. }
  44. TH TH::giao(TH B,int n,int m)
  45. {   int i;TH C;
  46.     int t=0;
  47.     for(i=1;i<=n;i++)
  48.     for(int j=1;j<=m;j++)
  49.     {
  50.        if(q[i]==B.q[j])
  51.        {
  52.        t++;
  53.        C.q[t]=q[i];
  54.  
  55.        }
  56.     }
  57.  
  58.   if(t==0)
  59.     cout<<"\ngiao cua hai tap hop =tap hop rong";
  60.   else
  61.   {  cout<<"(";
  62.       for(i=1;i<t;i++)
  63.      cout<<C.q[i]<<",";
  64.       cout<<C.q[t]<<")";
  65.   }
  66.     return C;
  67. }
  68. TH TH::hop(TH B,int n,int m)
  69. {
  70.      int k=n;int i,j;TH c;
  71.       for(i=1;i<=k;i++)
  72.     {
  73.         c.q[i]=q[i];
  74.  
  75.     }
  76.  
  77.      for(j=1;j<=m;j++)
  78.      {
  79.     if(ktra(B.q[j],n)==0)
  80.     {
  81.         k++;
  82.         c.q[k]=B.q[j];
  83.     }
  84.      }
  85.   cout<<"(";
  86.    for(i=1;i<k;i++)
  87.       cout<<c.q[i]<<",";
  88.   cout<<c.q[k]<<")";
  89.  
  90.     return c;
  91.  
  92. }
  93. void main()
  94. {
  95.     TH A,B,c;int n,m;   clrscr();
  96.     cout<<"nhap so luong phan tu A n=";
  97.     cin>>n;
  98.     cout<<"\nnhap tap hop A=";
  99.     A.nhap(n);
  100.   cout<<"nhap so luong phan tu B m=";
  101.     cin>>m;
  102.     cout<<"\nnhap tap hop B=";
  103.     B.nhap(m);
  104.     cout<<"\ncac tap hop vua nhap:";
  105.     cout<<"\nA=";
  106.     A.in(n);
  107.     cout<<"\nB=";
  108.     B.in(m);
  109.     cout<<"\nA^B=";
  110.     A.giao(B,n,m);
  111.      cout<<"\nAVB=";
  112.    c= A.hop(B,n,m);
  113.     getch();
  114.  
  115. }
  anh có thể giúp em được không ạ?Hãy nói như anh loveanygirls:
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật có thể nói mồm, nhưng code thì không!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tinhyeumautim Xem bài viết
  anh có thể giúp em được không ạ?Hãy nói như anh loveanygirls:
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật có thể nói mồm, nhưng code thì không!
  Xin lỗi, khi thảo luận trừ phi giải thuật khó hình dung ra thì mới dùng đến mã giả để viết. Nếu bây giờ ai đó quăng code vào nhưng viết = phương pháp "cao siêu", nó chạy đúng nhưng cậu đọc chẳng hiểu gì thì bằng 0 ?
  code ra gió bão

 10. #10
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  13

  Em chả để code của em trên rùi còn gì anh?Chứ em có đòi ăn sẵn đâu.
  Em lao động rồi nhưng không bít làm thế nào mà.
  Em nghĩ bài này không cao siêu đâu,có cái em học hành gà quá nên không bít thôi mà anh
  Hu hu cả một diễn đàn mà chưa có anh nào đưa ra được code thỏa đáng cả.
  Đấy mới là mỗi trường tên sinh viên thôi,chứ nếu có thêm cả quê quán,năm sinh nữa thì kiểm tra thế nào đây
  ?
  Chả nhẽ bó tay hả các anh?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tinhyeumautim : 04-04-2009 lúc 08:49 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của tổng điểm
  Gửi bởi fanclubcp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-06-2013, 11:26 AM
 2. cách Tạo giao diện danh sách bạn bè như yahoo
  Gửi bởi tuanngocpt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-11-2012, 04:32 PM
 3. Lập trình C Các bác giải dùm em bài trộn 2 danh sách có thứ tự thành 1 danh sách có thứ tự trong DS liên kết đơn
  Gửi bởi letranhoangtai trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-09-2012, 02:03 AM
 4. Bài tập C++ Giải thích giùm mình bài tập danh sách liên kết đơn bằng lập trình hướng đối tượng
  Gửi bởi Le thi Ngoc Lan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-07-2012, 11:01 PM
 5. HP ENVY 17Xứng danh vua giải trí
  Gửi bởi nguyenlam14990 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 42
  Bài viết cuối: 28-04-2012, 04:49 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn