Chào mọi người! Mình có vấn đề này mong mọi người giúp đỡ.
Nhập vào ma trận nxn, nếu nhập trùng dòng cột thì yêu cầu nhập lại(dòng, cột đã nhập rồi).