Viết chương trình C : chia số 2 byte cho số 1 byte và cho kết quả thương là số 2 byte và phần dư là số 1 byte

Các bạn giúp mình vs. nhân tiện chỉ mình thuật toán luôn nhé