em đã mở IIS7 rồi nhưng chưa cấu hình vì em xem trên youtube thấy cấu hình thì phải trỏ default web đến trang publish website gì đó, em không hiểu là cái publish website đó ở đâu ra (nếu tự tạo thì tạo như thế nào?) nên đã không cấu hình. sau đó em cài visual 2010, rồi cài tiếp sql server management studio sau khi cài xong em vào sql server management studio thì mục server name không thấy gì hếtnên không nhấn nút connect được, và hình như nó báo thiếu integration services

vậy em sửa lỗi này như thế nào mà không cần gỡ visual ra cài lại sql trước rồi cài visual sau