Các bạn cho mình hỏi
Cách thêm dữ liệu dạng checkbox vào 1 bảng trong Access như thế nào?

Tức là trong CSDL Access mình có 1 bảng có chứa 1 cột dữ liệu dạng Yes/No, bây giờ mình muốn thêm dữ liệu từ checkbox trong C# vào bảng đó thì làm như thế nào

Trong truy vấn mình viết
INSERT INTO NhatKyHeThong VALUES(...,'" + checkboxNhoTenNguoiDungVaMatKhau.Checked + "');
mà sao không thêm được - bị lỗi vậy các bạn