Mọi người check giúp mình lỗi này với. Đề bài là

Yêu cầu:
1. Nhập các số nguyên cho 1 mảng (kết thúc khi nhập vào số 0).
2. Nhập 1 số nguyên n
3. Xóa vị trí xuất hiện đầu tiên của n trong mảng.
4. Thêm n vào sau số chẵn đầu tiên của mảng. Nếu mảng không có số chẵn thì thêm vào cuối cùng.
5. Xóa tất cả các vị trí lặp của mảng. Phần tử nào xuất hiện nhiều lần thì chỉ giữ lại phần tử đầu tiên.

Bài này mình làm đến ý thứ 4 thì bị lỗi. Mình làm được cho nó thêm n vào sau số chẵn rồi nhưng khi in ra nó lai in theo mảng của yêu cầu số 2 chứ không in theo mảng đầy đủ mình nhập. Giờ mình muốn
khi in mảng ở yêu cầu số 4 thì nó sẽ không liên quan gì mảng ở yêu cầu số 3 thì phải làm thế nào?

Đây là code của mình.
Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "myLib.h"

main()
{
  int arr[100], day, i = 0, n, size = 0, k, tam;
  do
  {
    printf("Nhap phan tu thu %d (Nhan 0 de ket thuc): ", i + 1);
    scanf("%d", &day);
    if(day > 0)
    {
      arr[i] = day;
      i++;
    }
    size++;
  }while(day != 0);
  /*Nhap n*/
  printf("\nNhap mot so nguyen n: ");
  scanf("%d", &n);
  //In ra mang truoc khi xoa va chen//
  printf("\nMang truoc khi xoa va chen:");
  for(i = 0; i < size - 1; i++)
    printf("%3d", arr[i]);
  //xoa vi tri dau tien cua n//
  if(n != 0)
    for(i = 0; i < size; i++)
    {
      if(arr[i] == n)
      {
        for(k = i; k < size - 1; k++)
          arr[k] = arr[k + 1];
        size--;
        break;
      }
    }
  //In ra day moi//
  printf("\nMang sau khi xoa vi tri dau tien cua %d: ", n);
  for(i = 0; i < size - 1; i++)
    printf("%3d", arr[i]);
  chenso(arr, &size, n);
  getch();
}
Còn đây là thư viện myLib.h của mình
Code:
#include <stdio.h>

void chenso(int arr[], int *size, int n)
{
  int j, tam;
  for(j = 0; j < *size; j++)
    if(arr[j]%2 == 0)
    {
      *size = *size + 1;
      for(tam = *size; tam > j; tam--)
        arr[tam + 1] = arr[tam];
      arr[j + 1] = n;
      break;
    }
  printf("\nMang sau khi chen so n vao sau so chan dau tien: ");
  for(j = 0; j < *size - 1; j++)
    printf("%3d", arr[j]);
}
Còn đây là ảnh khi chạy của bài này: