Tìm nghiệm thuộc (1,2) của phương trình lnx=tanx. Các bạn có thể trình bày thuật toán dưới dạng pascal và C giúp mình được không?