cấp phát bộ nhớ cho 1 chuỗi có dạng : day1[] sẽ là :
int *day1;
day1 = (int*) malloc (n * sizeof(int));


còn cấp phát bộ nhớ cho 1 chuỗi có dạng: day2[][] thì phải làm thế nào?


ai biết giúp mình nhá tx,