Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: Bài tập đệ quy | Tổng số đã cho ở dãy bằng một số chỉ ra

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  7

  Angry Bài tập đệ quy | Tổng số đã cho ở dãy bằng một số chỉ ra

  cho một dãy số nhập một số b bất kỳ . hãy hiển thị các trường hợp sao cho tổng số đã cho ở dãy trên bằng b

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Thôi, đệ quy thì mình không biết làm đâu:
  Bạn xem cái này được không.
  Code này dở ở chõ nếu dãy lặp lại thì nó cũng in luôn, về ý tưởng là vậy
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  
  int main()
  {
  	int mang[50],m,n;
  	printf("Nhap vao so luong phan tu: ");scanf("%d",&n);
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("Nhap vao phan tu thu %d: ",i+1);
  		scanf("%d",&mang[i]);
  	}	
  	printf("\nNhap vao mot so b:");
  	scanf("%d",&m);
  	printf("Cac cap so thoa dieu kien: \n");
  	for(int i=0;i<n-1;i++)
  	{
  		for(int j=i+1;j<n;j++)
  		{
  			if(mang[i]+mang[j]==m)
  			 printf("%d  %d",mang[i],mang[j]);	
  			
  		}
  		printf("\n");
  		
  	}
  	getch();
  }
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  7

  bạn có biết thuật toán quay lui ko . bài nay ý mình làm theo thuật toán đó đấy. ban có thể giúp mình được ko !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  74

  Đây,mình viết bằng đệ quy đây.có j không hiểu cứ nói mình sẽ giải thích:
  ở đây mình mặc định dãy số luôn đỡ phải nhập cho mất thời gian.
  Code:
  #include <stdio.h>
  int input[9]={9,8,7,6,5,4,3,2,1};
  int output[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  int kt[9]={1,1,1,1,1,1,1,1,1};
  int n=9,tong,tg,sl=0;
  void tri(int x);
  void print();
  int main(){
    printf("Nhap vao tong:");
    scanf("%d",&tong);
    tg=tong;
    tri(0);
  }
  void print(){
    int i;
    for(i=0;i<sl;i++) printf("%d ",output[i]);
    printf("\n");
  }
  void tri(int x){
    int i;
    if(tg>0){
      for(i=0;i<n;i++)
      if((i<n)&&(kt[i]==1)&&(tg>=input[i])){
        output[x]=input[i];
        kt[i]=0;
        tg-=input[i];
        sl++;
        tri(x+1);
        sl--;
        tg+=input[i];
        kt[i]=1;
        output[x]=0;
      }
    }else print();
  }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  224

  giúp thì nên giúp sao cho đúng , các bạn nên để ng ta tự làm , có gì khó khăn thì hỏi , chứ sao lại làm cho ng ta thé kia , sao ko có ông mod nào nhắc mấy bạn mới này hết vậy ? vào c việt giờ chỉ thấy làm bt hộ là sao? ko hiẻu nổi
  Em có thấy nắng vàng kỷ niệm
  Hạ ngồi ru thanh thản những môi cười
  Thuở ngồi ngóng tay choàng tay nỗi nhớ
  Vin tay vào tháng năm chơi vơi...

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  165

  Mặc định Bài tập đệ quy | Tổng số đã cho ở dãy bằng một số chỉ ra

  mình ko hiểu lắm về cái đề,tổng số đã cho là tổng của mấy số,và hiển thị cái gì?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  224

  bài này thường dùng đệ quy quay lui đó bạn ,tổng của bao nhiêu số ko xác định , miễn là trong mảng bạn nhập tổng lại một số phần tử bất kỳ bằng b là đc , hiển thị ra , vd : 2+3=5 , 1+2+2=5 a'
  Em có thấy nắng vàng kỷ niệm
  Hạ ngồi ru thanh thản những môi cười
  Thuở ngồi ngóng tay choàng tay nỗi nhớ
  Vin tay vào tháng năm chơi vơi...

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  81

  làm thế này xem :
  các số có 2 trường hợp hoặc được chọn(1) để tính tổng hoặc không(0) :
  giả sử dãy số đã cho là :
  A[] = {0 1 2 3 4 5}

  ứng với trường hợp :
  B[] = {0 1 0 0 0 1}
  thì tổng là A[1] + A[5] = 1 + 5 = 6;

  như vậy với 1 số b có sẵn chỉ cần tìm trường hợp nào tổng 1 số các thành phần trong A[] == b là được

  làm quay lui như vầy:

  int sum = 0;

  void Try(int position) {
  for (int i = 0; i <= 1; i++)
  {
  B[position] = i;
  if (i==1)
  {
  sum+=A[position];
  if (sum == b) // print result
  {
  for (int j = 0; i <= position; j++)
  if (B[j] == 1) cout << A[j];
  cout <<endl;
  }
  else // nhánh cận
  if (sum < b && position < số_phần_tử_của_A[]) Try(position + 1);

  //quay lui
  sum -= A[position];
  B[position] = 0;
  }
  }
  Dương Nhật Tân
  dnhattan1910@yahoo.com

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  7

  mình phải cấp phát động , ko biết trước bn số . bạn nào xem bài mình sai chỗ nào vậy:
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. struct dovat
  5. {
  6.     float trongluong;
  7.    char giatri[10];
  8. };
  9. void nhap(struct dovat *p,int n);
  10. void hienthi(struct dovat *p,int n);
  11. void mangdo(int x,int n,float tg);
  12. void maxgiatri(struct dovat *p);
  13. main()
  14. {
  15.     int n;
  16.    float b,tg;
  17.    char c;
  18.     struct dovat *p;
  19.    p=(dovat*)malloc(n*sizeof(dovat));
  20.    do
  21.    {
  22.     clrscr();
  23.       printf("ban hay chon : \n1.nhap\n2.hienthi\n3.mangdo\n4.maxgiatri\n5.exit\n");
  24.       c=getch();
  25.       fflush(stdin);
  26.       switch(c)
  27.       {
  28.         case '1':
  29.          {
  30.             printf("ban da chon :1.nhap\n");
  31.             printf("nhap so do vat n=");scanf("%d",&n);
  32.             nhap(p,n);
  33.             break;
  34.          }
  35.          case '2':
  36.          {
  37.             printf("ban da chon :2.hienthi\n");
  38.             hienthi(p,n);
  39.             break;
  40.          }
  41.          case '3':
  42.          {
  43.             printf("ban da chon :3.mangdo\n");
  44.             printf("ban hay nhap khoi luong toi da ma nha tham hiem mang duoc b=");
  45.             scanf("%f",&b);
  46.             mangdo(0,n,b);
  47.             break;
  48.          }
  49.          case '4':
  50.          {
  51.             printf("ban da chon :4.maxgiatri\n");
  52.             break;
  53.          }
  54.       }
  55.       getch();
  56.    }
  57.    while(1);
  58. }
  59. void nhap(struct dovat *p,int n)
  60. {
  61.    for (int i=0;i<n;i++)
  62.    {
  63.     printf("nhap trong luong b[%d] cua do vat a[%d] ",i+1,i+1);
  64.       scanf("%f",&((*(p+i)).trongluong));
  65.       fflush(stdin);
  66.       printf("nhap gia tri cua c[%d] cua do vat a[%d] ",i+1,i+1);
  67.       gets((*(p+i)).giatri);
  68.    }
  69.  
  70. }
  71. void hienthi(struct dovat *p,int n)
  72. {
  73.     for (int i=0;i<n;i++)
  74.    {
  75.     printf("\ntrong luong cua a[%d]=%f",i+1,(*(p+i)).trongluong);
  76.       printf("\ngia tri cua a[%d]=%s",i+1,(*(p+i)).giatri);
  77.    }
  78. }
  79. void mangdo(int x,int n,float tg)
  80. {
  81.    struct dovat *p;
  82.    int sl;
  83.    bool dung=true;
  84.    if (tg>0)
  85.    {
  86.     for (int i=0;i<n;i++)
  87.     {
  88.         if ((i<n)&&(dung=true)&&(tg>=(*(p+i)).trongluong))
  89.          {
  90.             (*(p+x)).trongluong=(*(p+i)).trongluong;
  91.             tg-=(*(p+i)).trongluong;
  92.             dung=false;
  93.             sl++;
  94.             mangdo(x+1,n,tg);
  95.             sl--;
  96.             tg+=(*(p+i)).trongluong;
  97.             dung=true;
  98.             (*(p+x)).trongluong=0;
  99.          }
  100.     }
  101.     }
  102.     else
  103.     {
  104.         for (int i=0;i<sl;i++)
  105.       {
  106.             printf("%f ",(*(p+i)).trongluong);
  107.       }
  108.     }
  109. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 07-04-2009 lúc 08:58 PM.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  7

  có ai xem giúp em bài em làm ở trên với , chỉ em chỗ sai được không ạ

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn