Mình thắc mắc không biết là làm thế nào để dữ liệu load lên rysport theo giá trị của combobox. Giả sử mình có table sinhvien với masv, hoten, makhoa. Khi chọn tên khoa trên combobox thì lấy value của combobox là mã khoa. Sau đó rysport load lên những sinh viên có mã khoa thuộc mã khoa trên combobox.
Hiện tại mình đã lấy được giá trị mã khoa trên textbox, nhưng không biết chọn dữ liệu khi tạo Crystal Resport như thế nào để dữ liệu có thể tùy biến được.
Nhờ các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn ạ!