Mấy bạn cho mình hỏi về cái CDT-Master.zip này khi mình install new software trong eclipse.
Mình nghe nói dùng cái này để compiler file *.c to *.dll (không dùng MinGW)
khi mình install xong cái này vào eclipse
thì khi tạo 1 project c (không phải c++) sau đó next tới khi gặp
compiler root path thì hiện ra dòng này "/opt/ibmcmp" rồi nó báo không tồn tại thư mục này trong máy
mình chưa rõ 2 cái thư mục này là gì lắm chỉ biết (ibmcmp là compiler của ibm nhưng làm sao để tồn tại thư mục này).
Mục đích:chỉ muốn biết làm sao để có ibmcmp.
Thanks