em muốn hỏi là em có n sinh viên trong bảng SinhVien vậy em muốn là khi form_load sẽ có n checkbox trong checkedlistbox thì làm thế nào? làm sao bắt sự kiện của các checkbox trong checkedlistbox?