em có 2 bảng User vs UserGroup như bên dưới
Code:
create table User(
id int primary key identity, 
username varchar(32) NOT NULL,
password Nvarchar(32) NOT NULL,
UserGID INT FOREIGN KEY REFERENCES UserGroup(UserGID )
)

CREATE TABLE UserGroup(
UserGID INT PRIMARY KEY IDENTITY, 
GroupName NVARCHAR(50) NOT NULL,
)
các bác có thể giúp em login và phân quyền mà ko sử dụng membership có sẵn ko ạ ... em mắc ở chỗ này quá