Chào các bạn,

1. Mình dùng GridView để hiển thị dữ liệu thì gặp một số lỗi nhờ các bạn chỉ giúp.

Code:
<asp:TemplateField HeaderText="Ngày trên CV" SortExpression="DateOn">
            <ItemTemplate>
              <asp:HyperLink ID="Label2" runat="server" NavigateUrl="#" ToolTip='<%# Bind("DateRev", "Ngày nhận CV: {0:dd-MM-yyyy}") %><%# Bind("DateOn", "Ngày trên CV: {0:dd-MM-yyyy}") %>'
                Text='<%# Bind("DateOn", "{0:dd-MM-yyyy}") %>'></asp:HyperLink>
            </ItemTemplate>
Mình muốn hiển thị cái tooltips khi rê chuột qua cho biết ngày trên công văn và ngày nhận được công văn. Nhưng khi chạy thử thì trình duyệt cứ load mãi mà không ngừng, CPU lên 99-100%. Nếu bỏ bớt đi một cái Bind thì chạy bình thường:

Code:
ToolTip='<%# Bind("DateRev", "Ngày nhận CV: {0:dd-MM-yyyy}") %>'
Các bạn cho mình hỏi giờ mình muốn Bind nhiều filed thì làm sao (ngoài cách Code behind) ?


2. Trước giờ mình toàn dùng Repeater để hiển thị dữ liệu, khi đó mình dùng code thế này bình thường:

Code:
<asp:HyperLink ID="Label2" runat="server" NavigateUrl="#" ToolTip='Ngày nhận CV:<%# Bind("DateRev", "{0:dd-MM-yyyy}") %>'></asp:HyperLink>
Nhưng trên GridView cùng cách dùng đó thì nó lại hiển thị trên browser như vầy:

<a href="#" title="Ngày nhận CV:<%# Bind("DateRev", "{0:dd-MM-yyyy}") %>"

Nguyên nhân do đâu vậy hay do GridView không hỗ trợ kiểu này ?

Thanks !