Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Kiểm tra số nguyên tố hoàn hảo chính phương

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  27

  Mặc định Kiểm tra số nguyên tố hoàn hảo chính phương

  Xin các bạn giúp mình mấy thuật toán trên mảng về số nguyên như

  Nhập vào một số kiểm tra có có là số nguyên tố hoàn hảo chính phương in ra số chẵn số lẻ vị trí của nó

  mình gà quá à
  Thank

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Mấy bài này mình làm được, nhưng bạn hãy phát biểu bài toán thật tỉ mỉ, chính xác thì code của mình sẽ đúng yêu cầu của bạn. Thật sự, mình chưa biết code thế nào cho vừa ý bạn. Vậy, bạn hãy edit lại bài nhé, mình sẽ giúp bạn khi nào mình đọc và hiểu hết ý của bạn.
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  27

  Ôi cảm ơn bạn quá giúp mình nhé
  Khai nhập vào và in một mảng số nguyên chứa tối đa n (ví dụ là 100 phần tử đi)
  Sắp xếp dãy vừa nhập theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

  In ra trong dãy các số là số nguyên tố số hoàn hảo số chính phương số âm số dương các số chia hết cho 2,3,5,9
  In ra màn hình các số là số chắn và số lẻ và vị trí của nó
  In ra số lớn nhất nhỏ nhất trong mảng ,sô lớn thứ 2 nhỏ thứ 2 trong mảng
  Nhập vào một số kiểm tra xem số đó có trong mảng hay không và nếu có thì xuất hiện bao nhiêu lần
  Tính tổng , tích các số trong mảng

  Nhập vào một số chèn số đó vào vị trí sao cho hợp với thứ tự sắp xếp


  Giúp mình nhé không phải lười mà không chụi nghĩ mà vì mình dốt quá không nghĩ ra nên vào 4rum nhờ mọi người chỉ giùm thuật toán

  Tiện đây cho mình hỏi luôn cái thuật toán để kiểm tra 1 số có là số nguyên tố,hoàn hảo ,chính phương hay không ,các bạn có thể nói rõ tư tưởng giúp mình thì càng tốt

  Cảm ơn rất nhiều
  Diễn đàn mình không có cái nút thank nên mình chỉ nói được thôi !!!
  Cảm ơn mọi người!!!
  http://i454.photobucket.com/albums/qq268/cotragiang/izt1u8.gif

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Code này mình làm chạy tốt, nhưng còn mỗi một câu chèn một phần tử sao cho đúng vị trí thì mình chưa làm được. Bạn nào làm được thì post lên nhé!
  Buồn ngủ quá rồi, 3 giờ sáng rùi!
  PHP Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include<malloc.h>
  #include<math.h>
  int     mang[500];
  void NHAP();
  void XUAT();
  void HOANVI(int &,int&);
  void SAPTANGDAN();
  void SAPGIAMDAN();
  bool    ktngto(int);//HAM NAY DE KIEM TRA MOT SO a CO PHAI LA SO NGUYEN TO HAY KHONG
  void INSONGUYENTO();//IN SO NGUYEN TO- DUYET TU DAU DEN CUOI MANG, NEU mang[i] LA SO NGTO THI IN RA
  bool SOHOANHAO(int);//KIEM TRA XEM a co la so hoan hao khong- SO HOAN HAO LA SO CO TONG CAC UOC THUC SU BANG CHINH NO
  void INSOHOANHAO();
  bool  SOCHINHPHUONG(int);//KIEM TRA XEM SO a CO PHAI LA SO CHINH PHUONG KHONG.
  void IN_SO_CHINHPHUONG();//IN RA CAC SO CHINH PHUONG-SO CHINH PHUONG LA BINH NGUYEN CUA MOT SO NGUYEN
  void IN_CHAN_LE_AM_DUONG_CHIAHET();
  void    KIEMTRA_X_CO_TRONG_MANG_KHONG();//kiem tra gia tri x co trong mang khong.
  //HIEN THI THONG BAO SAU KHI TIM X;
  void TONG_TICH_MANG();
  int main()
  {
      
  int m;
      
  NHAP();  
      
  //XUAT(); 
      
      /*SAPTANGDAN();
      XUAT();*/
      
      /*SAPGIAMDAN();
        XUAT();*/
        
        
      //INSONGUYENTO();
      //INSOHOANHAO();
      //IN_SO_CHINHPHUONG();
      //IN_CHAN_LE_AM_DUONG_CHIAHET();
      
      //KIEMTRA_X_CO_TRONG_MANG_KHONG();
      //TONG_TICH_MANG();
      
  getch();

  }
  void NHAP()
  {
          
  int n;
          
  printf("Nhap bao nhieu so: ");
          
  scanf("%d",&n);
          for(
  int i=0;i<n;i++)
          {
              
  printf("Nhap vao so thu %d: ",i+1);
              
  scanf("%d",&mang[i]);
          }
      
      
  }
  void     XUAT()
  {
      
  int m;
      
  printf("\nMang cua ban: \n\n\n");
      for(
  int i=0;i<m;i++)
          
  printf("%d  ",mang[i]);    
      
  }
  void    HOANVI(int &a,int &b)
  {
          
  int temp=a;
              
  a=b;
              
  b=temp;    
  }
  void    SAPTANGDAN()
  {
      
  int n;
      for(
  int i=0;i<n-1;i++)//GIAI THUAT SAP XEP NOI BOT
      
  {
          for(
  int j=i+1;j<n;j++)
          {
              if(
  mang[j]<mang[i])
                  
  HOANVI(mang[j],mang[i]);    
          }
      
      }
      
  printf("\nSo lon nhat trong mang la: %d",mang[n-1]);
      
  printf("\nSo lon thu hai trong mang la: %d",mang[n-2]);
      
  printf("\nSo nho nhat trong mang la: %d",mang[0]);
      
  printf("\nSo nho thu hai trong mang la: %d",mang[1]);
  }
  void SAPGIAMDAN()
  {
      
  int n;
      for(
  int i=0;i<n-1;i++)//GIAI THUAT SAP XEP NOI BOT
      
  {
          for(
  int j=i+1;j<n;j++)
          {
              if(
  mang[j]>mang[i])
                  
  HOANVI(mang[j],mang[i]);    
          }
      
      }    
  }
  bool ktngto(int n)
  {
      if(
  n<=1)
          return 
  false;
      if(
  n==2)
          return 
  true;
      
  int bienchay=2,canbachai=0,phandu=0;
      
  canbachai=int(sqrt(n));
      
  bool ktnguyento=true;
      do
      {
          
  phandu=n%bienchay;
          if(
  phandu==0)
            
  ktnguyento=false;
      }while(
  ktnguyento==true&&bienchay++<=canbachai);
         return 
  ktnguyento;
  }
  void INSONGUYENTO()
  {
      
  int n;
      
  printf("\nCac so nguyen to la: ");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
          if(
  ktngto(mang[i]))
              
  printf("%d ",mang[i]);
      
  }

  bool SOHOANHAO(int n)
  {
      
  int tong=0;
      if(
  n<1)
          return 
  false;
      else
      {
          for(
  int i=1;i<(n/2)+1;i++)
          {
              if(
  n%i==0)
                  
  tong+=i;
          }
          if(
  tong==n)
              return 
  true;
          else
              return 
  false;
      }
  }

  void INSOHOANHAO()
  {
      
  int n;
      
  printf("\nCac so hoan hao:\n");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
          if(
  SOHOANHAO(mang[i]))
              
  printf("%d ",mang[i]);

  }
  bool  SOCHINHPHUONG(int temp)
  {
      
  int diemdung,i=0,flag=0;
      
  diemdung=int(sqrt(temp))+1;
      
  //printf("%d", diemdung);
      
  do
      {
          if(
  i*i==temp)
          {
              
  flag+=1;
          }    
      }while(
  i++<=diemdung);
      if(
  flag==0)
          return 
  false;
      else
          return 
  true;
  }
  void     IN_SO_CHINHPHUONG()
  {
      
  printf("Cac so chinh phuong la: \n");
      
  int n;
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if(
  SOCHINHPHUONG(mang[i]))
              
  printf("%d "mang[i]);
      }
      
      
  }
  void IN_CHAN_LE_AM_DUONG_CHIAHET()
  {
      
  int n;
      
  printf("Cac so chia het cho 2 la: \n");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if((
  mang[i]%2==0))
              
  printf("%d "mang[i]);
      }
      
  printf("\nCac so chia het cho 3 la: \n");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if((
  mang[i]%3==0))
              
  printf("%d "mang[i]);
      }
      
  printf("\nCac so chia het cho 5 la: \n");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if(
  mang[i]%5==0)
              
  printf("%d "mang[i]);
      }
      
  printf("\nCac so duong la: \n");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if(
  mang[i]>0)
              
  printf("%d "mang[i]);
      }
      
  printf("\nCac so am la: \n");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if(
  mang[i]<0)
              
  printf("%d "mang[i]);
      }
  }

  void     KIEMTRA_X_CO_TRONG_MANG_KHONG()
  {
      
  int n,x,dem=0;    
      
  printf("Nhap vao gia tri can kiem tra: ");scanf("%d",&x);
      for(
  int i=0;i<n;i++)
          if(
  mang[i]==x)
              
  dem++;
      if(
  dem==0)
          
  printf("\nKhong tim thay %d trong mang!\n",x);
      else
          
  printf("\nSo %d xuat hien %d lan.\n",x,dem);
  }
  void TONG_TICH_MANG()
  {
      
  int n;
      
  int tong=0tich=1;
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {    
          
  tong+=mang[i];
          
  tich*=mang[i];
          
      }    
      
  printf("\n\nTong cac gia tri trong mang la: %d",tong);
      
  printf("\n\nTich cac gia tri trong mang la: %d",tich);


  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Loveanygirls : 05-04-2009 lúc 02:53 AM.
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  27

  Ôi cảm ơn bạn rất nhiều
  http://i454.photobucket.com/albums/qq268/cotragiang/izt1u8.gif

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C giải thuật nhập vào số nguyên n in ra n số nguyên tố đầu tiên?
  Gửi bởi LTC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 48
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 07:40 PM
 2. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-06-2011, 01:05 PM
 3. Game Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trên C#?
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 08-06-2011, 11:12 PM
 4. Bài tập C++ chương trình đổi 1 số nguyên trong hệ thập phân sang hệ fibo và cộng 2 số nguyên được
  Gửi bởi nghiapro512 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-01-2011, 02:14 PM
 5. Lập trình C xin code cài đặt thuật toán sàng nguyên tố để liệt kê các số nguyên tố 2->480000
  Gửi bởi ngocdung_088 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 06-12-2010, 11:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn