e đang xd code về hàm:
sin(sin(sin(...sin(x))))...
các a chuyên toán tin có thể cho e xin dạng tổng quát của nó để e áp dụng vào hàm đệ quy đươc ko ah?