Áp dụng giải thuật dijsktra tìm đường đi nhanh nhất trong thành phố
đây là file txt
So diem: 5
Diem 1 2 3 4 5
X 3.0 4.0 15.0 8.0 1.0
Y 5.0 2.0 6.0 7.0 20.0
Duong di:
Dau Cuoi Chieu Toc do
1 3 2 30
1 4 1 60
1 5 1 50
2 3 2 35
4 2 1 40
5 2 1 60
3 5 2 45
5 4 2 20