em có 1 form có 2 tab
tab 1 có 1 cái CheckedListBox với tên của mỗi checkbox trong CheckedListBox lấy từ cột tên của csdl SinhVien
tab 2 là 1 cái form nhập thông tin sinh viên và có 1 nút lưu. khi bấm nút lưu thì dữ liệu được lưu xuống csdl SinhVien đồng thời bên tab 1 1 checkbox với tên là tên sinh viên vừa thêm mới vào bên tab 2
cái lưu dữ liệu từ trên tab 2 xuống csdl thì em làm được nhưng làm sao mà khi lưu xong rồi ta bật qua tab 1 thì đã có cái checkbox mới đó vậy ạ?