Giúp e bài này với:Viết hàm đếm các số lớn hơn x trong 1 dãy số sử dụng hàm đó để đếm các số lớn hơn x trong 1 ma trận.