Em mới học lập trình C++ và thấy chưa hiểu phần con trỏ. Mọi người có thể giúp em bài cơ bản này được không: "Tìm vị trí phần tử nhỏ nhất trong mảng con trỏ". Em làm thế này nhưng không ra, và không biết sửa làm sao?

#include <conio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
int i,n,*pa,*min;
cout << "Ban muon nhap bao nhieu so: "; cin >> n;
pa = new int[n];
for (i = 0 ; i < n ; i++)
{
cout << "Nhap so thu " << i + 1 << ": ";
cin >> *(pa + i);
}
min = pa;
for (i = 0 ; i < n ; i++)
if (*(pa + i) < *min) min = &pa[i] ;
cout << "Phan tu nho nhat trong mang o vi tri thu " << min;
_getch();
}