Cho em hỏi, một thuật toán có sử dụng đệ quy thì vẽ lưu đồ như thế nào vậy ?