Căn chỉnh các cột của giao diện trang Web lên phía trên gần với banner, để nó không tạo ra phần trống phía trên trên VB như thế nào mọi người?