cho em viết chương trình như thế này khi chạy thì bảo lỗi là term does not evaluate to a function. em tìm google mà k thấy, mấy anh giúp em với
#include "iostream"
#include "string"
using namespace std;
// definition class
class Student{
private:
string name;
int age;
string student_code;
public:
//set infomation
void set_name(string);//nhap ten
void set_age(int);//nhap tuoi
void set_student_code(string);// nhap MSSV
// Get information
string get_name();//lay ten
int get_age();//lay tuoi
string get_student_code();// lay MSSV
};
// menber function definitions
//set name
void Student::set_name(string str){
name=str;
}
//set age
void Student::set_age(int num){
age=num;
}
//set student_code
void Student::set_student_code(string str1){
student_code = str1;
}
// get name
string Student::get_name(){
return name;
}
//get age
int Student::get_age(){
return age;
}
//get student_code
string Student::get_student_code(){
return student_code();
}
void main()
{
Student studentA;//khai bao doi tuong studentA thuoc lop Student
studentA.set_name("Bill Gate");//gan ten cho studentA la Bill Gate
cout<<studentA.get_name();//in ra ten doi tuong studentA
}
cái này em viết y chang như anh fist_pace trong diễn đàn luôn nhưng chạy báo lỗi như vậy. em k biết có vấn đề gì không, em mới học tý về hướng đối tượng nên gà lắm. mong anh chị tận tình. em cảm ơn trước ạ.