Đề bài: Viết các chức năng như copy, cut, paste, delete trong control ListView.
Bác nào biết chỉ em với.
Thanks.