giả sử em có 1 số a = 0x000011E8 .Làm sao để khi sử dụng a.toString () trên màn hình vẫn thấy
0x000011E8 ?