Đề: Viết chương trình tính tiền điện mỗi tháng cho mỗi hộ dùng điện như sau:
+Tính số chữ tiêu thụ dựa vào số chữ cũ và số chữ mới
+Tiền trả được tính theo bậc:
Mức 1: Từ 1-50 chữ đầu: 500đ/chữ
Mức 2: Từ 51-100 chữ tiếp theo: 1000đ/chữ
Mức 3: Từ 101-200 chữ: 1500đ/chữ
Mức 4: Trên 200 chữ: 2000đ/chữ.
********
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int sctt,scc,scm,t;
clrscr();
printf("Nhap so chu cu:");
scanf("%d",&scc);
printf("Nhap so chu moi:");
scanf("%d",&scm);
sctt=scm-scc;
if(sctt>=1 && sctt<=50)
{
t=500*sctt;
printf("So tien la: %d",t);
}
if(sctt>=51 && sctt<=100)
{
t=500*50+1000*(sctt-50);
printf("So tien la: %d",t);
}
if(sctt>=101 && sctt<=200)
{
t=500*50+1000*50+1500*(sctt-100);
printf("So tien la: %d",t);
}
if(sctt>200);
{
t=500*50+1000*50+1500*100+2000*(sctt-200);
printf("So tien la: %d",t);
}
getch();
}