Mình đang làm một form quản lí nhân viên, trong đó có datagrid view, một textbox "txtSearch" dùng để tìm kiếm nhân viên theo theo họ tên. mình dùng dataview để làm datasource cho cái datagrid view. vấn đề của mình là muốn tìm những nhân viên theo họ tên theo kiểu không dấu.
ví dụ khi nhập "thuy" thì những cái tên như "thuy, thùy, thúy, thụy" đều xuất hiện.