Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Đưa Cây Huffman Coding Sau Khi Duyệt Và Xử Lý Ra Màn Hình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2012
  Bài viết
  1

  Unhappy Đưa Cây Huffman Coding Sau Khi Duyệt Và Xử Lý Ra Màn Hình

  Code:
  // Huffman coding.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  #include<StdAfx.h>
  #include<stdio.h>
  #include <iostream>
  #include<string.h>
  using namespace std;
  int solantrai=0;
  int solanphai=0;
  char ma[50]="";
  struct Node
  {
  char c;
  char ma[100];
  int tansuat;
  Node* trai;
  Node* phai;
  Node* tren;
  int duyettrai;
  int duyetphai;
  };
  
  void LNR(Node *root)
  {
   if (root != NULL)
   {
    LNR(root->trai);
    cout<<root->c<<"haha";
    LNR(root->phai);
   }
  }
  Node boma[100],*boma1[100],*list;
  int sophantu;
  
  void duyetcay(Node *node)
  { char temp[100]="";
   int c;
  	while(1)
  { 
  	if (node!= NULL)
  	
  	{  
  	if(node->trai==NULL||node->duyettrai==1)
  		 
  			 {if(node->phai==NULL||node->duyetphai==1)
  				 node=node->tren;
  			  else {node->duyetphai=1;
  				   node=node->phai;
  				   strcpy(temp,node->tren->ma);
  					 strcat(temp,"1");
  	         strcpy(node->ma,temp);
  					 for(int i=0;i<sophantu;i++)
  					 {if(boma[i].c==node->c)
  					 strcpy(boma[i].ma,node->ma);}
  			   
  			     }
  	     }
  			 		
  	 else {    node->duyettrai=1;
  				   node=node->trai;
  				   strcpy(temp,node->tren->ma);
  					 strcat(temp,"0");
  	         strcpy(node->ma,temp);
  			  for(int i=0;i<sophantu;i++)
  					 {if(boma[i].c==node->c)
  					 strcpy(boma[i].ma,node->ma);}
  			 }
  	  
  	if(node==NULL) break;}
  }
  }
  
  
  int duyetphai=0;
  void ThongKe(char *fileName);
  void TaoFileNhiPhan(char *filedauvao,char* filenhiphan);
  void KhoiPhuc(char* filenhiphan,char* filedaura);
  
  void main()
  {
  	ThongKe("dauvao.text");
  	TaoFileNhiPhan("dauvao.text","FileNhiPhan.text");
  	KhoiPhuc("FileNhiPhan.text","FileKhoiPhuc.text");
  	for(int i=0;i<sophantu;i++)
    cout<<"ky tu: "<<boma[i].c<<" xuat hien: "<<boma[i].tansuat<<" lan"<<" ma nhi phan: "<<boma[i].ma<<endl;
    cout<<"chuoi ma sau khi nen"<< 
  	cout<<" Ket Thuc !\n";
  	cin.get();
  }
  
  void ThongKe(char *fileName)
  {  
  	FILE *f=fopen(fileName,"rb");//Đọc file 
  	int i=0;
  	sophantu=0;
   while(1)
      {bool daco=false;
      char tam;
  		fread(&tam,sizeof(tam),1,f);
  		if(feof(f))break;
  		if (sophantu==0){sophantu=1;
  		        
  		         boma[0].c=tam;
  						 boma[0].tansuat=1;
  						 boma[0].phai=NULL;
  						 boma[0].trai=NULL;
  						 boma1[0]=new Node;
  					   boma1[0]->c=tam;
  						 boma1[0]->tansuat=1;
  						 boma1[0]->phai=NULL;
  						 boma1[0]->trai=NULL;
  						 boma1[0]->duyetphai=0;
  						 boma1[0]->duyettrai=0;
  		         }
  		else
  			{	daco=false;
  				for(i=0;i<sophantu;i++)
  				if (boma[i].c==tam) 
  				    {boma[i].tansuat++;
  				    boma1[i]->tansuat++;
  		          daco=true;}
  				if (!daco)
  					{
  				  boma[sophantu].c=tam;
  					boma[sophantu].tansuat=1;
  					boma[sophantu].phai=NULL;
  				  boma[sophantu].trai=NULL;
  					boma1[sophantu]=new Node;
  				  boma1[sophantu]->c=tam;
  					boma1[sophantu]->tansuat=1;
  					boma1[sophantu]->phai=NULL;
  				  boma1[sophantu]->trai=NULL;
  					boma1[0]->duyetphai=0;
  				  boma1[0]->duyettrai=0;
  					 sophantu++;}
  		  }
  }
   fclose(f);
  
  }
   
  void TaoFileNhiPhan(char *filedauvao,char* filenhiphan)
  {  Node tam;
  Node* contro=new Node();
  
  // sap xep theo thu tu giam dan so lan suat hien tung chu cai
  	for(int i=0;i<sophantu-1;i++)
    for(int j=i+1;j<sophantu;j++)
  		if (boma[j].tansuat>boma[i].tansuat)
  		 {contro=new Node();
  	   tam=boma[i];
  		 boma[i]=boma[j];
  		 boma[j]=tam;
  		 contro=boma1[i];
  		 boma1[i]=boma1[j];
  		 boma1[j]=contro;
  	}
  	 int so=sophantu;
  	 if(so==0){boma1[0]=NULL;}
  	 for(int n=0;n<sophantu-1;n++)
  	{if (so<2)break;
  	for(int i=0;i<so-1;i++)
    for(int j=i+1;j<so;j++)
  		if (boma1[j]->tansuat>boma1[i]->tansuat)
  		 {contro=boma1[i];
  		 boma1[i]=boma1[j];
  		 boma1[j]=contro;
  	   }
  	
  	contro=new Node();
    contro->phai=boma1[so-1];
  	contro->trai=boma1[so-2];
  	boma1[so-1]->tren=contro;
  	boma1[so-2]->tren=contro;
  	contro->tansuat=boma1[so-1]->tansuat+boma1[so-2]->tansuat;
  	
  	boma1[so-2]=contro;
  	so--;
  	 }
  	boma1[0]->tren=NULL;
  // gan cac chu da suat hien trong bai voi chuoi bit nhi phan;
  	list=boma1[0];
  	duyetcay(list);
  	
  	
  // ghi ra file nhi phan
  	FILE *f1,*f2;
  	f1=fopen(filedauvao,"rb");//doc file dauvao
  	f2=fopen(filenhiphan,"wt");//Ghi ra File nhi phan
  	while(1)
  	{char tam;
  		fread(&tam,sizeof(tam),1,f1);
  		if(feof(f1))break;
  		for(int i=0;i<sophantu;i++)
      if(tam==boma[i].c)
  			fprintf(f2,"%s",boma[i].ma);
  	}
  	fclose(f1);
  	fclose(f2);
  }
  void KhoiPhuc(char* filenhiphan,char* filedaura)
  { FILE *f1,*f2;
   char temp;
   char chuoi[100]="";
   int j=0;
    f1=fopen(filenhiphan,"rb");//doc file nhi phan
  	f2=fopen(filedaura,"wt");//Ghi ra file daura 
  	while(1)
  	{ lable:
  	  fread(&temp,sizeof(temp),1,f1);
  		{ if(feof(f1))break;
  		 chuoi[j]=temp;
  		 j++;
  		 for(int i=0;i<sophantu;i++)
       {if(strcmp(boma[i].ma,chuoi)==0)   
  			 { 
  				 fprintf(f2,"%c",boma[i].c);
  					for(int k=0;k<j;k++)
  					chuoi[k]=NULL;
  					j=0;
  					goto lable;
  					 }
  		 }
       
  	   }
  	}
  	fclose(f1);
  	fclose(f2);
  
  }
  Đây là đoạn code mà mình đã viết,tuy nhiên mình thắc mắc làm sao để đưa Chuối Huffman sau khi mã hóa,tức từng kí tự trong chuỗi mã đều được đưa ra màn hình ứng với các kí tự trong file nguồn.
  Mình đã tạo hàm xuất các kí tự đó ra một file txt ,nhưng thầy mình muốn nó còn xuất ra màn hình nữa,mình không biết chèn thêm lệnh gì vào để ra
  Mình cũng đã đính kèm file nguồn vào trong đây
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. Giải thuật Cách duyệt cây tạo bảng mã bit của huffman coding
  Gửi bởi benokuros trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-11-2013, 03:40 AM
 2. coding standard ?
  Gửi bởi nh0cbilly trong diễn đàn Kinh nghiệm CNTT
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-07-2010, 09:17 PM
 3. Coding convention
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 10-04-2010, 10:00 PM
 4. Nén Huffman giúp mình cách duyệt cây để ra mã kí tự với?
  Gửi bởi pttoan265 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-10-2009, 08:46 AM
 5. Tư duy và rèn luyện coding
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-11-2007, 04:39 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn