các pro có ai có thuật toán tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp cramer không?