Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Viết chương trình tính giá trị biểu thức trung tố

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  3

  Mặc định Viết chương trình tính giá trị biểu thức trung tố

  Em rất yếu về stack, còn DSLK thì cũng chỉ biết sơ sơ nên mong mọi người giúp đỡ... đề thi của e

  1.Nhập biểu thức trung tố: toán hạng, toán tử và dấu ngoặc
  VD: (20+5)/5+(7-3)*100
  2. Chuyển biểu thức trung tố thành hậu tố (xuất ra màn hình)
  3. Tính giá trị của biểu thức hậu tố

  Yêu Cầu:
  Sinh viên cài đặt dùng hàm stack
  1. Khai báo cấu trúc của phần tử trong DSLK dùng làm stack
  2. Cài đặt các thao tác: IsEmpty, NewNode, FreeNode, Pop, Push… trên Stack.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi squall016 Xem bài viết
  Em rất yếu về stack, còn DSLK thì cũng chỉ biết sơ sơ nên mong mọi người giúp đỡ... đề thi của e

  1.Nhập biểu thức trung tố: toán hạng, toán tử và dấu ngoặc
  VD: (20+5)/5+(7-3)*100
  2. Chuyển biểu thức trung tố thành hậu tố (xuất ra màn hình)
  3. Tính giá trị của biểu thức hậu tố

  Yêu Cầu:
  Sinh viên cài đặt dùng hàm stack
  1. Khai báo cấu trúc của phần tử trong DSLK dùng làm stack
  2. Cài đặt các thao tác: IsEmpty, NewNode, FreeNode, Pop, Push… trên Stack.
  Bạn qua topic năm trước này chịu khó tìm là ra http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=74124
  còn bài này trước mình dùng mảng vừa chuyển sang stack dạng dslk, bạn thấy dùng được phần nào thì dùng này
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string.h>
  3. using std::cout;
  4. using std::cin;
  5. //dinh nghia cau truc stack
  6.  
  7. typedef struct Node
  8. {
  9.     char a;
  10.     Node *Next;
  11. };
  12. typedef struct
  13. {
  14.    Node *top;
  15. }Stack;
  16.  
  17. void KhoiTao(Stack &S);
  18. int Toantu(char s);
  19. void xuly(char *s);
  20. void ThemCach(char *s);
  21. int Priroty(char s);
  22. int IsEmpty(Stack &S);
  23. void Push(Stack &S, char c);
  24. char Top(Stack S);//lay o dau ngan stack
  25. void Pop(Stack &S, char &c);
  26. void Postfix(Stack &S, char *s);
  27.  
  28. //khoi tao stack
  29. void KhoiTao(Stack &S)
  30. {
  31.     Node *Newnode=new Node;
  32.     Newnode->a='(';
  33.     Newnode->Next=NULL;
  34.     S.top=Newnode;//khoi tao stack
  35.     return;
  36. }
  37. //kiem tra la toan tu hay khong
  38. int Toantu(char s)
  39. {
  40.     if(s=='+'||s=='-'||s=='*'||s=='/'||s=='%'||s=='^'||s=='('||s==')')
  41.     return 1;
  42.     return 0;
  43. }
  44. //xu ly bieu thuc nhap vao
  45. void xuly(char *s)
  46. {
  47.      int j=0;
  48.      for(int i=0;s[i]!='\0';++i)
  49.      {
  50.              if(s[i]!=' ')//
  51.                  s[j++]=s[i];                  
  52.      }
  53.    s[j]='\0';    
  54.    return;
  55. }
  56. //Them dau cach
  57. void ThemCach(char *s)
  58. {
  59.     int j=0;
  60.     char *b=new char[256];
  61.     for(int i=0; s[i]!='\0'; ++i)
  62.         if(toantu(s[i]))
  63.         {
  64.             b[j++]=' ';
  65.             b[j++]=s[i];
  66.             b[j++]=' ';
  67.         }
  68.         else
  69.             b[j++]=s[i];
  70.      b[j]='\0';
  71.     strcpy(s,b);
  72.     strupr(s);
  73.     delete [] b;
  74.     b=NULL;
  75.     return;
  76. }          
  77. //xet do uu tien
  78. int Priroty(char s)
  79. {
  80.   if(s=='^')
  81.     return 3;
  82.   else
  83.       if(s=='*'||s=='/'||s=='%')
  84.      return 2;
  85.   else
  86.       if(s=='+'||s=='-')
  87.          return 1;
  88.       else
  89.          return 0;
  90. }
  91. //kiem tra stack rong hay khong
  92. int IsEmpty(Stack &S)
  93. {
  94.     if(S.top==NULL)//stack rong
  95.         return 1;
  96.     return 0;
  97. }
  98. //ham dat vao stack
  99. void Push(Stack &S, char c)
  100. {
  101.     Node *Newnode=new Node;
  102.     if(Newnode!=NULL)//Neu  cap phat duoc
  103.     {
  104.         Newnode->a=c;
  105.         Newnode->Next=NULL;
  106.     }
  107.     if(IsEmpty(S))
  108.         S.top=Newnode;
  109.     else
  110.     {
  111.         Newnode->Next=S.top;
  112.         S.top=Newnode;
  113.     }
  114.     return;
  115. }
  116. //lay phan tu dau tien o stack
  117. char Top(Stack S)
  118. {
  119.     return S.top->a;
  120. }
  121. //lay ra khoi han stack
  122. void Pop(Stack &S, char &c)
  123. {
  124.     Node *p=NULL;
  125.     if(!IsEmpty(S))
  126.     {
  127.     p=S.top;
  128.     c=p->a;
  129.     S.top=p->Next;
  130.     delete p;
  131.     }
  132.     return;
  133. }
  134. //xu ly hau to
  135. void Postfix(Stack &S, char *s)
  136. {
  137.     //doc stack
  138.     char c;
  139.     for(int i=0; s[i]!='\0';++i)
  140.     {
  141.         if(s[i]>='A' && s[i]<='Z' || s[i]>='0'&& s[i]<='9')
  142.                      cout<<s[i];
  143.         else
  144.             if(s[i]==' ')
  145.               cout<<" ";
  146.             else
  147.                 if(s[i]=='(')
  148.                    Push(S,s[i]);//dua vao stack
  149.                 else
  150.                     if(s[i]==')')//lay ra cho den khi gap dau ")"
  151.                     {
  152.                       Pop(S,c);
  153.                       while(c!='(')
  154.                       {
  155.                         cout<<c<<" ";
  156.                         Pop(S,c);//lay ra khoi stack
  157.                       }
  158.                     }
  159.                     else
  160.                         if(toantu(s[i]))//la toan hang
  161.                         {  
  162.                            while(Priroty(s[i])<Priroty(Top(S)))//do uu tien cua toan tu dinh stack lon hon.
  163.                            {
  164.                               Pop(S,c);//lay ra o dinh stack
  165.                               cout<<c<<" ";
  166.                            }
  167.                           Push(S,s[i]);//dat toan tu hien tai vao stack
  168.                         }
  169.     }
  170.     while(S.top>=0)//lay nhung gi con lai trong stack
  171.     {
  172.         Pop(S,c);
  173.         if(c!='(')
  174.         cout<<c<<" ";
  175.     }
  176.     return;
  177. }
  178.  
  179. int main()
  180. {
  181.     char s[256];
  182.     Stack S;
  183.     KhoiTao(S);
  184.     cout<<"Nhap vao bieu thuc trung to:";
  185.     cin.getline(s,256);
  186.     xuly(s);
  187.     ThemCach(s);
  188.     cout<<"Bieu thuc trung to sau khi xu ly:"<<s<<std::endl;
  189.     cout<<"Bieu thuc hau to:";
  190.      Postfix(S,s);
  191.      cout<<std::endl;
  192.     system("pause");
  193.     return 0;
  194. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kimcy1992 : 30-11-2012 lúc 02:50 PM.
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  58

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kimcy1992 Xem bài viết
  Bạn qua topic năm trước này chịu khó tìm là ra http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=74124
  còn bài này trước mình dùng mảng vừa chuyển sang stack dạng dslk, bạn thấy dùng được phần nào thì dùng này
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string.h>
  3. using std::cout;
  4. using std::cin;
  5. //dinh nghia cau truc stack
  6.  
  7. typedef struct Node
  8. {
  9.     char a;
  10.     Node *Next;
  11. };
  12. typedef struct
  13. {
  14.    Node *top;
  15. }Stack;
  16.  
  17. void KhoiTao(Stack &S);
  18. int Toantu(char s);
  19. void xuly(char *s);
  20. void ThemCach(char *s);
  21. int Priroty(char s);
  22. int IsEmpty(Stack &S);
  23. void Push(Stack &S, char c);
  24. char Top(Stack S);//lay o dau ngan stack
  25. void Pop(Stack &S, char &c);
  26. void Postfix(Stack &S, char *s);
  27.  
  28. //khoi tao stack
  29. void KhoiTao(Stack &S)
  30. {
  31.     Node *Newnode=new Node;
  32.     Newnode->a='(';
  33.     Newnode->Next=NULL;
  34.     S.top=Newnode;//khoi tao stack
  35.     return;
  36. }
  37. //kiem tra la toan tu hay khong
  38. int Toantu(char s)
  39. {
  40.     if(s=='+'||s=='-'||s=='*'||s=='/'||s=='%'||s=='^'||s=='('||s==')')
  41.     return 1;
  42.     return 0;
  43. }
  44. //xu ly bieu thuc nhap vao
  45. void xuly(char *s)
  46. {
  47.      int j=0;
  48.      for(int i=0;s[i]!='\0';++i)
  49.      {
  50.              if(s[i]!=' ')//
  51.                  s[j++]=s[i];                  
  52.      }
  53.    s[j]='\0';    
  54.    return;
  55. }
  56. //Them dau cach
  57. void ThemCach(char *s)
  58. {
  59.     int j=0;
  60.     char *b=new char[256];
  61.     for(int i=0; s[i]!='\0'; ++i)
  62.         if(toantu(s[i]))
  63.         {
  64.             b[j++]=' ';
  65.             b[j++]=s[i];
  66.             b[j++]=' ';
  67.         }
  68.         else
  69.             b[j++]=s[i];
  70.      b[j]='\0';
  71.     strcpy(s,b);
  72.     strupr(s);
  73.     delete [] b;
  74.     b=NULL;
  75.     return;
  76. }          
  77. //xet do uu tien
  78. int Priroty(char s)
  79. {
  80.   if(s=='^')
  81.     return 3;
  82.   else
  83.       if(s=='*'||s=='/'||s=='%')
  84.      return 2;
  85.   else
  86.       if(s=='+'||s=='-')
  87.          return 1;
  88.       else
  89.          return 0;
  90. }
  91. //kiem tra stack rong hay khong
  92. int IsEmpty(Stack &S)
  93. {
  94.     if(S.top==NULL)//stack rong
  95.         return 1;
  96.     return 0;
  97. }
  98. //ham dat vao stack
  99. void Push(Stack &S, char c)
  100. {
  101.     Node *Newnode=new Node;
  102.     if(Newnode!=NULL)//Neu  cap phat duoc
  103.     {
  104.         Newnode->a=c;
  105.         Newnode->Next=NULL;
  106.     }
  107.     if(IsEmpty(S))
  108.         S.top=Newnode;
  109.     else
  110.     {
  111.         Newnode->Next=S.top;
  112.         S.top=Newnode;
  113.     }
  114.     return;
  115. }
  116. //lay phan tu dau tien o stack
  117. char Top(Stack S)
  118. {
  119.     return S.top->a;
  120. }
  121. //lay ra khoi han stack
  122. void Pop(Stack &S, char &c)
  123. {
  124.     Node *p=NULL;
  125.     if(!IsEmpty(S))
  126.     {
  127.     p=S.top;
  128.     c=p->a;
  129.     S.top=p->Next;
  130.     delete p;
  131.     }
  132.     return;
  133. }
  134. //xu ly hau to
  135. void Postfix(Stack &S, char *s)
  136. {
  137.     //doc stack
  138.     char c;
  139.     for(int i=0; s[i]!='\0';++i)
  140.     {
  141.         if(s[i]>='A' && s[i]<='Z' || s[i]>='0'&& s[i]<='9')
  142.                      cout<<s[i];
  143.         else
  144.             if(s[i]==' ')
  145.               cout<<" ";
  146.             else
  147.                 if(s[i]=='(')
  148.                    Push(S,s[i]);//dua vao stack
  149.                 else
  150.                     if(s[i]==')')//lay ra cho den khi gap dau ")"
  151.                     {
  152.                       Pop(S,c);
  153.                       while(c!='(')
  154.                       {
  155.                         cout<<c<<" ";
  156.                         Pop(S,c);//lay ra khoi stack
  157.                       }
  158.                     }
  159.                     else
  160.                         if(toantu(s[i]))//la toan hang
  161.                         {  
  162.                            while(Priroty(s[i])<Priroty(Top(S)))//do uu tien cua toan tu dinh stack lon hon.
  163.                            {
  164.                               Pop(S,c);//lay ra o dinh stack
  165.                               cout<<c<<" ";
  166.                            }
  167.                           Push(S,s[i]);//dat toan tu hien tai vao stack
  168.                         }
  169.     }
  170.     while(S.top>=0)//lay nhung gi con lai trong stack
  171.     {
  172.         Pop(S,c);
  173.         if(c!='(')
  174.         cout<<c<<" ";
  175.     }
  176.     return;
  177. }
  178.  
  179. int main()
  180. {
  181.     char s[256];
  182.     Stack S;
  183.     KhoiTao(S);
  184.     cout<<"Nhap vao bieu thuc trung to:";
  185.     cin.getline(s,256);
  186.     xuly(s);
  187.     ThemCach(s);
  188.     cout<<"Bieu thuc trung to sau khi xu ly:"<<s<<std::endl;
  189.     cout<<"Bieu thuc hau to:";
  190.      Postfix(S,s);
  191.      cout<<std::endl;
  192.     system("pause");
  193.     return 0;
  194. }
  VD: 3-3*2+9/3 =>Biểu thức trung tố: 332*-93/+. nhưng kết quả bài này là: 332*9/3+- (sai)
  + Quách Việt Kiên
  + Yahoo: Kaka_8x_vn
  + skype: kiencuongno1
  + Gmail: kiencuongno1@gmail.com
  Ai có thể free cho mình 50k thẻ điện thoại ko.

Các đề tài tương tự

 1. muốn viết code cho 1 button nằm trong girdview thì viết ở đâu
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 01:08 PM
 2. Viết Giao Diện Phần Mềm bằng Flash, Core viết = C
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 31-05-2011, 06:45 AM
 3. Viết hàm so sánh hai sinh viên theo điểm trung bình?
  Gửi bởi teotoni trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-05-2011, 11:41 AM
 4. Algorithm Viết code thời khóa biểu viết trên Window Form C# như thế nào?
  Gửi bởi hocphp_1998 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 12-04-2011, 11:10 PM
 5. [visual basic]Viết lệnh trong sự kiện timer là viết ở đâu?
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-09-2010, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn