[C++]Tình hình là mình tìm mà không thấy cái chuyên mục nào nói về hàm hủy của lớp cơ sở ảo(virtual base class) và hàm hủy trong các lớp liên quan với lớp cơ sở ảo hết.Có ai có tài liệu nói về phần này hay source code đầy đủ hay biết về phần này thì nói cho mình nghe với.Tài liệu mình chỉ thấy nói sơ sơ chứ không rõ ràng gì cả.Khái niệm về lớp cơ sở ảo thì mình đã biết rồi