ACE có cuốn ebook nào bằng Tiếng Việt viết về WPF về xử lý DataBase SQL, như việc connect, delete, update ... và truyền vào Datagrid, comboBox ... các biding trên các cell hay collumn, change NameCollumn ... Mình cám ơn nhiều. Mình đã có cuốn O Reilly - Programming WPF và Sams.Teach.Yourself.WPF.in.24.Hours cũng như 8 chap WPF-Lesson bằng tiếng Việt nhưng lại không nói gì các vấn đề trên. Xin cảm ơn nhiều.