Mình đang tìm hiểu cách Ghép 2 ô tựa để vào làm 1 (Merge column header) trong datagridview, mình thấy bên dev có hỗ trợ nhưng lại phải thay đổi nhiều câu lệnh quá nên mình lại quay lại datagridview cũ của VS. Mình thấy trên mạng có đoạn code hướng dẫn như dưới đây mà chưa hiểu quy trình của nó như nào. Ai giúp mình chèn comment giải thích một số bước quan trọng để mình nghiên cứu nhé! Thank nhiều!
Code:
namespace Sample5

{

  public partial class DgvColumnHeaderMerge : Form

  {

    public DgvColumnHeaderMerge()

    {

      InitializeComponent();

    }

 

    private void DgvColumnHeaderMerge_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      this.dataGridView1.Columns.Add("JanWin", "Win");

      this.dataGridView1.Columns.Add("JanLoss", "Loss");

      this.dataGridView1.Columns.Add("FebWin", "Win");

      this.dataGridView1.Columns.Add("FebLoss", "Loss");

      this.dataGridView1.Columns.Add("MarWin", "Win");

      this.dataGridView1.Columns.Add("MarLoss", "Loss");

      this.dataGridView1.Columns.Add("AprWin", "Win");

      this.dataGridView1.Columns.Add("AprLoss", "Loss");

      this.dataGridView1.Columns.Add("MayWin", "Win");

      this.dataGridView1.Columns.Add("MayLoss", "Loss");

 

      for (int j = 0; j < this.dataGridView1.ColumnCount; j++)

      {

        this.dataGridView1.Columns[j].Width = 45;

      }

      this.dataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.EnableResizing;

      this.dataGridView1.ColumnHeadersHeight = this.dataGridView1.ColumnHeadersHeight * 2;

      this.dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.BottomCenter;

      this.dataGridView1.CellPainting += new DataGridViewCellPaintingEventHandler(dataGridView1_CellPainting);

      this.dataGridView1.Paint += new PaintEventHandler(dataGridView1_Paint);

 

      this.dataGridView1.Scroll += new ScrollEventHandler(dataGridView1_Scroll);

      this.dataGridView1.ColumnWidthChanged += new DataGridViewColumnEventHandler(dataGridView1_ColumnWidthChanged);

    }

 

    void dataGridView1_ColumnWidthChanged(object sender, DataGridViewColumnEventArgs e)

    {

      Rectangle rtHeader = this.dataGridView1.DisplayRectangle;

      rtHeader.Height = this.dataGridView1.ColumnHeadersHeight / 2;

      this.dataGridView1.Invalidate(rtHeader);

    }

 

    void dataGridView1_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e)

    {

      Rectangle rtHeader = this.dataGridView1.DisplayRectangle;

      rtHeader.Height = this.dataGridView1.ColumnHeadersHeight / 2;

      this.dataGridView1.Invalidate(rtHeader);

    }

 

    void dataGridView1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)

    {

      string[] monthes = { "January", "February", "March","April" ,"May"};

      for (int j = 0; j < 10;)

      {

        Rectangle r1 = this.dataGridView1.GetCellDisplayRectangle(j, -1,true);

        int w2 = this.dataGridView1.GetCellDisplayRectangle(j + 1, -1, true).Width;

        r1.X += 1;

        r1.Y += 1;

        r1.Width = r1.Width + w2 - 2;

        r1.Height = r1.Height / 2 - 2;

        e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(this.dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor), r1);

        StringFormat format = new StringFormat();

        format.Alignment = StringAlignment.Center;

        format.LineAlignment = StringAlignment.Center;

        e.Graphics.DrawString(monthes[j/2],

          this.dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font,

          new SolidBrush(this.dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor),

          r1,

          format);

        j += 2;

      }

    }

 

    void dataGridView1_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e)

    {

      if (e.RowIndex == -1 && e.ColumnIndex > -1)

      {

        Rectangle r2 = e.CellBounds;

        r2.Y += e.CellBounds.Height / 2;

        r2.Height = e.CellBounds.Height / 2;

 

        e.PaintBackground(r2, true);

        

        e.PaintContent(r2);

        e.Handled = true;

      }

    }

  }

}