The thorn bird
T?a phim: The Thorn Bush Bird / Thorn Tree Bird
Ð?o di?n: Kim Jong Chang ??? (My Rosy Life)
Biên k?ch: Lee Sun Hee ??? (Father's House, Several Questions That Make Us Happy)
Th? lo?i: Tình c?m xã h?i
S? t?p:20
Ðài phát sóng: KBS2
Th?i gian phát sóng: 21:55 (Korea Time) T4, T5 ngày 02/03/2011
N?i dung:

Jeong Eun b? m? ru?t b? roi t? lúc m?i sinh ra d?i, nhung cô không h? nuôi oán h?n mà v?n kiên trì tìm ki?m m? ru?t c?a mình. Jeong Eun và Young Jo tr? thành b?n thân khi c? hai cùng ph?i ch?u c?nh l?n lên không có tình thuong yêu c?a m?. Nhung Yoo Geong l?i vô cùng ghen t? v?i tình c?m dó c?a hai ngu?i. Nam 25 tu?i, Jeong Eun làm di?n viên bán th?i gian d? ti?p t?c tìm ki?m m? ru?t. Yoo Geong cung n? l?c tr? thành d?o di?n và g?p du?c Yong Jo làm nhà s?n xu?t phim có t?m c?. Yoo Geong ra s?c quy?n ru Yong Jo khi bi?t anh là ngu?i th?a k? t?p toàn l?n, k?t qu? c?a vi?c này là cô dã mang thai. Tuy nhiên khi bi?t Yong Jo t? b? quy?n th?a k?, cô dã l?nh lùng g?t b? anh ra kh?i cu?c d?i mình. Khi ph?i nh?p vi?n vì sinh non, cô dã dùng tên Jeong Eun. Tuy nhiên, b?n tính l?nh lùng, cô dã b? roi d?a con và ngu?i m? ru?t m?i tìm th?y vì bà ta hóa ra ch? là ngu?i già c?, b?nh t?t và nghèo kh?. Jeong Eun ngu?c l?i khao khát m?t gia dình, dã nh?n nuôi l?y con c?a Yoo Geong và tham m? c?a Yoo Geong. Yoo Geong thay d?i s? ph?n c?a mình b?ng cách gi? làm con gái c?a Myung Ja.
Di?n viên

JOO SANG WOOKHAN HYE JINKIM MIN JUNGVIETSUB FROM HOOYEONFAMTranslator: Mapu, love_bibo
Poster: TieuBang
Encoder: Mapu (SD)
Uploader: Upload Team


DOWNLOAD LINK
T?P 1
http://www.mediafire.com/?gx7t1w3ekby7cb0
http://www.mediafire.com/?4qfttgccebfkts1
http://www.mediafire.com/?cve9azgkmr2ed66

T?p 2
http://www.mediafire.com/?gndmdiz4ey7i061
http://www.mediafire.com/?d7ld2nghjxkebl9
http://www.mediafire.com/?03qahv54a5yj0rv
http://www.mediafire.com/?oruzyo6abdyo7qv

T?P 3
http://www.mediafire.com/?6089p3qhh34zvu2
http://www.mediafire.com/?18m8my1o2090445

T?P 4
http://www.mediafire.com/?wcpcq8n9jc4rh97
http://www.mediafire.com/?etsa2cgsesaszof
http://www.mediafire.com/?bggvpm0umfu0s7p

T?p 5
http://www.mediafire.com/?vpa12a8moee5xsh
http://www.mediafire.com/?a4298gtdhb578ic

T?p 6
http://www.mediafire.com/?uiddw9p8l6dlj9v
http://www.mediafire.com/?keudrg1v6z0od0p
http://www.mediafire.com/?86vhlnluvq6b0vp

T?p 7
http://www.mediafire.com/?loyxe88tc982w82
http://www.mediafire.com/?p5v66n210968q8d
http://www.mediafire.com/?t1d02ob96f17hyy

T?p 8
http://www.mediafire.com/?m88ujujjiiykmui
http://www.mediafire.com/?b2oywq0boj2h2lw
http://www.mediafire.com/?5tfbr76tq88p512

T?p 9
http://www.mediafire.com/?v33uusbu508948z
http://www.mediafire.com/?v0c159b43fb3dum

T?p 10
http://www.mediafire.com/?65w59vyx8jenbmz
http://www.mediafire.com/?stvls1s576mks36
http://www.mediafire.com/?jz7j9t3bh0wq49l

T?p 11
http://www.mediafire.com/?gq4cxvcineydxwq
http://www.mediafire.com/?5me12i8adry88jy

T?p 12
http://www.mediafire.com/?ntwahu5m79wccdn
http://www.mediafire.com/?t3ms7hg14gjb35d