Chào mọi người, gần đây em mới học Java nên tiêu đề có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho em.
Hôm nay em có vướng chút vấn đề nên mang lên đây nhờ mọi người giúp đỡ ạ

Chuyện là em có 2 file java:
1 cái để tạo giao diện:
Java Code:
 1. import java.awt.*;
 2. import java.awt.event.*;
 3. import javax.swing.*;
 4.  
 5. class ExitAction extends AbstractAction {
 6.         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
 7.             System.exit(0);
 8.         }
 9.     }
 10. public class test_exit
 11. {
 12.     public static void main(String[] args)
 13.     {
 14.         JFrame frame = new JFrame();
 15.         JMenu file = new JMenu("File");
 16.         JMenu New = new JMenu("New");
 17.         Action exit = new ExitAction();
 18.  
 19.         exit.putValue(Action.NAME, "Exit");
 20.  
 21.         file.add(New);
 22.         file.add(exit);
 23.         JMenuBar mb = new JMenuBar();
 24.         mb.add(file);
 25.  
 26.         frame.setJMenuBar(mb);
 27.  
 28.         frame.setSize(400,279);
 29.         frame.show();
 30.     }
 31. }

1 cái có chức năng tạo khung, di chuyển khung:
Java Code:
 1. import java.awt.*;
 2. import java.awt.event.*;
 3. import javax.swing.*;
 4. import javax.swing.event.MouseInputAdapter;
 5.  
 6. public class GraphicDragAndDrop extends JPanel {
 7.     Rectangle rect = new Rectangle(20,20,150,75);
 8.  
 9.     protected void paintComponent(Graphics g) {
 10.         super.paintComponent(g);
 11.         Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
 12.         g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
 13.                             RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
 14.         g2.setPaint(Color.BLACK);
 15.         g2.draw(rect);
 16.     }
 17.  
 18.     public void setRect(int x, int y) {
 19.         rect.setLocation(x, y);
 20.         repaint();
 21.     }
 22.  
 23.     public static void main(String[] args) {
 24.         GraphicDragAndDrop test = new GraphicDragAndDrop();
 25.         new GraphicDragController(test);
 26.         JFrame f = new JFrame("BTL02-Nuitt_56");
 27.         f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 28.         f.add(test);
 29.         f.setSize(400,400);
 30.         f.setLocation(0,0);
 31.         f.setVisible(true);
 32.  
 33.     }
 34. }
 35.  
 36. class GraphicDragController extends MouseInputAdapter {
 37.     GraphicDragAndDrop component;
 38.     Point offset = new Point();
 39.     boolean dragging = false;
 40.  
 41.     public GraphicDragController(GraphicDragAndDrop gdad) {
 42.         component = gdad;
 43.         component.addMouseListener(this);
 44.         component.addMouseMotionListener(this);
 45.     }
 46.  
 47.     public void mousePressed(MouseEvent e) {
 48.         Point p = e.getPoint();
 49.         Rectangle r = component.rect;
 50.         if(r.contains(p)) {
 51.             offset.x = p.x - r.x;
 52.             offset.y = p.y - r.y;
 53.             dragging = true;
 54.         }
 55.     }
 56.  
 57.     public void mouseReleased(MouseEvent e) {
 58.         dragging = false;
 59.     }
 60.  
 61.     public void mouseDragged(MouseEvent e) {
 62.         if(dragging) {
 63.             int x = e.getX() - offset.x;
 64.             int y = e.getY() - offset.y;
 65.             component.setRect(x, y);
 66.         }
 67.     }
 68. }

Bây giờ em muốn khi chọn New thì hiện ra khung thì làm thế nào ạ ?