Em mới học C++, xin các pác chỉ giáo.
1. Trong hàm printf thì:
%d : in ra số nguyên
%x : in ra số thập bát phân
Vậy muốn in ra số nhị phânbát phân thì làm sao ạ?

2. Pác nào bày giùm em bài: nhập & xuất 1 mảng các ký tự theo phương pháp nhập & xuât mảng số (không dùng các lệnh chuyên dụng của xờ-trinh). Không hiểu sao em làm nó toàn in ra mã ko hà T_T!

Thanks!