Mình làm chức năng tìm kiếm dùng phương thức GET để lấy dử liệu tìm kiếm:
link trả về thế này: http://localhost:19594/en-US/PlanAndBook/ScheduleSearchResults?FromCODE=SGN&DepartureDate=1 2%2F3%2F2012&ToCODE=HAN&ReturnDate=12%2F3%2F2012

Trong khi đó mình có một ActionLink để thay đổi ngôn ngử: http://localhost:19594/en-US/PlanAndBook/ScheduleSearchResults

Không biết là có cách nào để gán phần ?FromCODE=SGN&DepartureDate=12%2F3%2F2012&ToCODE=H AN&ReturnDate=12%2F3%2F2012

cho ActionLink không?

Minh viết bằng ASP.NET MVC4 C# Razor engine

Thank mọi người.