Mình đang làm bài tập về cái tiền tố hậu tố sử dụng thuật toan shunting_yard,nói thật thì cái thuật toán mình hiểu ,viết cũng xong rồi mà chạy lại bị lặp vô hạn.Xem giúp mình với,thanks!

C Code:
 1. #include<stdio.h>
 2. #include<conio.h>
 3. #include<string.h>
 4. #define max 100
 5.  
 6. typedef struct {
 7.         char datum[100];
 8.         int top;
 9.         }stack;
 10.  
 11.  
 12. int full(stack a){
 13.     if(a.top >= max)
 14.            return 1;
 15.            
 16.      return 0;
 17. }
 18.  
 19. int iEmpty(stack a){
 20.     if( a.top < 0)
 21.         return 1;
 22.        return 0;
 23. }
 24.  
 25. void push(stack a,char text){
 26.      
 27.      if(!full(a)){
 28.                   a.datum[a.top] = text;
 29.                   a.top++;
 30.                   }
 31.                  
 32.      }          
 33.  
 34. char pop(stack a){
 35.      if( !iEmpty(a)){
 36.          char text;
 37.          text = a.datum[a.top];
 38.          a.top--;
 39.          return text;
 40.          }
 41. }
 42.  
 43. int isOperator(char c){
 44.     switch(c){
 45.               case '(':return 1;
 46.                    case ')':return 1;
 47.                         case '+':return 2;
 48.                              case '-':return 2;
 49.                                   case '*':return 3;
 50.                                        case '/':return 3;
 51.                         default:return 0;
 52.               }
 53.              
 54. }
 55.  
 56. stack a;
 57. //a.top =0;
 58. void xuly(char *s){
 59.      a.top = 0;
 60.          if(strlen(s) != 0){
 61.          int i;
 62.          for( i =0; i< strlen(s); i++){
 63.               if(isOperator(s[i]) == 0){
 64.               printf("%c",s[i]);
 65.               }
 66.               else{
 67.                    if(s[i] =='('){
 68.                            char c;
 69.                            push(a,s[i]);
 70.                            while(s[i]!=')'){
 71.                                                    
 72.                    push(a,s[++i]);
 73.                                         }
 74.                    do{
 75.                    c = pop(a);
 76.                    c!=')'?printf("%c",c):printf("");                  
 77.                    }while(c!='(');
 78.                            }
 79.                    else{
 80.                         char c;
 81.                         c = pop(a);
 82.                         if(isOperator(c) <=isOperator(s[i])){
 83.                                          push(a,c);
 84.                                          push(a,s[i]);
 85.                                          }
 86.                         else{
 87.                              while(isOperator(s[i]) < isOperator(c)){
 88.                                                     printf("%c",c);
 89.                                                     c = pop(a);
 90.                                                     }
 91.                                                     push(a,s[i]);
 92.                              }
 93.                         }
 94.                    }
 95.              
 96.               }
 97.                      
 98.        
 99.          }
 100.           while(!iEmpty(a)){
 101.                            char c ;
 102.                            c =pop(a);
 103.                            printf("%c",c);
 104.                            }
 105.                                  
 106.          }
 107.          
 108. int main(){
 109.     char s[]="(a + b -c)";
 110.     printf("Xau vua nhap : %s ",s);
 111.     printf("\n Xau sau khi xu ly : ");
 112.     xuly(s);
 113.     getch();
 114.     return 1;
 115.    
 116.     }