Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: bài tập ko biết sai ở đâu?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định bài tập ko biết sai ở đâu?

  Đề bài cô cho như thế này các bác ạ:
  Định nghĩa một cấu trúc nhân viên gồm:
  - mã nhân viên
  - họ tên
  - Số người phụ thuộc
  Viết một chương trình gồm
  - Khai báo một mảng con trỏ có kiểu cấu trúc nhân viên và số nhân viên
  n
  - Một hàm input(a) nhập một sanh sách a gồm n nhân viên
  - Một hàm output(a) hiển thị danh sách nhân viên a
  - Một hàm sortAZ(a) sắp xếp nhân viên theo thứ tự tên A->Z
  - Một hàm sortChildren(a) sắp xếp nhân viên theo số người phụ thuộc giảm
  dần
  - Chương trình hiển thị danh sách nhân viên theo 2 cách sắp xếp trên
  Tên chương trình Lab12_staffstruct.c
  Gợi ý: sử dụng strcmp(s1,s2) để so sánh hai chuỗi, hàm trả về giá trị 0:nếu bằng nhau, <0
  nếu s1<s2 và ngược lại nếu s1>s2
  và bài em viết như sau:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<stdlib.h>
  #define max 100
  typedef struct{
  int manv, phu_thuoc;
  char ten[max];
  }nhanvien;
  void input(nhanvien *a,int n);
  void output(nhanvien *a,int n);
  void sortAZ(nhanvien *a,int n);
  void sortChildren(nhanvien *a,int n);

  int main()
  {
  int n;
  nhanvien *nv;
  printf("Nhap tong so nhan vien: ");
  scanf("%d", &n);
  nv=calloc(n,sizeof(nhanvien));
  input(nv,n);
  output(nv,n);
  getch();
  return 0;
  }

  void input(nhanvien *nv, int n)
  {
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("Nhap nhan vien thu %d\n",i+1);
  printf("Ma nv: ");
  scanf("%d",&nv[i].manv);
  printf("Ten: ");
  fflush(stdin);
  gets(nv[i].ten);
  printf("So nguoi phu thuoc: ");
  scanf("%d",&nv[i].phu_thuoc);
  }
  }
  void output(nhanvien *nv,int n)
  {
  int i;
  sortChildren(nv,n);
  printf("\n\nDANH SACH SAP XEP NGUOI PHU THUOC Giam dan\n");
  printf("MaNV\tTEN\t\t\tPHU THUOC\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%d\t%s\t\t\t%d\n",nv[i].manv,nv[i].ten,nv[i].phu_thuoc);
  sortAZ(nv,n);
  printf("\nDANH SACH SAP XEP THEO TEN A-->Z\n");
  printf("MaNV\tTEN\t\tPHU THUOC\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%d\t%s\t\t%d\n",nv[i].manv, nv[i].ten, nv[i].phu_thuoc);


  }
  void sortAZ(nhanvien *nv,int n)
  {
  int i;
  nhanvien temp[max];
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  if(strcmp(nv[i].ten,nv[i+1].ten)>0){
  temp[0]=nv[i];
  nv[i]=nv[i+1];
  nv[i+1]=temp[0];
  }
  }
  }
  void sortChildren(nhanvien *nv,int n)
  {
  int i;
  nhanvien temp[max];
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  if(nv[i].phu_thuoc < nv[i+1].phu_thuoc){
  temp[0]=nv[i];
  nv[i]=nv[i+1];
  nv[i+1]=temp[0];
  }
  }
  }
  đến lúc compile nó ko báo lỗi nhưng lúc chạy lại có lỗi ở chỗ sắp xếp theo số người phụ thuộc, ai pro xin cho lời giải thích với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  11

  Thuật toán sort của bạn có độ phức tạp là N nhanh nhất trong các thuật toán sort mà mh biết =))))

  for của bạn chạy từ 0 -> (N-1)

  khi i = N - 1 => nv[i+1] = nv[N-1+1] => fail

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi chương trình không nhận biến(không return được biến từ public sang main)
  Gửi bởi nang trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-10-2011, 06:04 PM
 2. Thuộc tính khóa ngoài( tham chiếu) biến mất khi biến đổi từ file XML sang DataTable
  Gửi bởi itmanhieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2011, 08:02 PM
 3. làm sao để 2 biến Datetime trừ nhau ra biến float or double?
  Gửi bởi robocon1183 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-12-2009, 05:11 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn