Đề bài: Phân tích một số nguyên dương N thành tổng các số nguyên dương <= N, các cách phân tích là hoán vị của nhau chỉ tính là một cách.

Bài này em làm quay lui được rồi, nhưng trong sách có bài tập là giải bài trên bằng phương pháp sinh tuần tự. Ai có thuật toán bài này thì cho em xin với.