Mình có chuỗi bất kỳ "hgasgasghjsdhgsjdkghsdghsjkh"
Yêu cầu lấy ra chuỗi kết quả [kq] là 8 ký tự bất kỳ của chuỗi nằm
- cạnh nhau
- bất kỳ (không cần cạnh nhau)
Giúp với các bro !!! Thanks