Giả sử mình có 2 bảng như sau
Bảng thứ nhất có các trường a,b,c giá trị mỗi dòng tương ứng là a1,...
| a | b | c |
----------------
| a1 | b1 | c1 |
----------------
| a2 | b2 | c3 |
----------------
| a2 | b2 | c3 |
Bảng thứ 2 có các trường C,e,f
| c | e | f |
----------------
| c1 | e1 | f1 |
----------------
| c2 | e2 | f3 |
----------------
| c2 | e2 | f3 |

Mình muốn nhập 2 bảng đó vào lại với nhau như thế này
| a | b | c | c | e | f |
----------------------------------
| a1 | b1 | c1 | c1 | e1 | f1 |
----------------------------------
| a2 | b2 | c3 | c2 | e2 | f2 |
---------------------------------
| a2 | b2 | c3 | c3 | e3 | f3 |

Ai biết cách nào gộp lại với nhau như thế bằng câu lệnh sql chỉ cho mình với
thanks