E đang làm cái form trợ giúp bằng usercontrol có sử dụng treeview để hiển thị mục trợ giúp và richtextbox(rtb) để hiển thị nội dung trợ giúp.
E muốn khi chọn nút con ở treeview thì nội dung trợ giúp tuơng ứng sẽ hiển thị bên rtb bằng hình thức loadfile nhưng không biết phải làm thế nào ạ.
Các pro giúp e với vì bài sắp phải nộp rồi
Thanks các pro