Chào mọi người.
Mọi người có thể chia sẽ với e code để đọc excel tren asp.net được không ? Code của em có file đọc được 2010, file đọc không được. E post lên mong mọi người xem qua giúp em. Cảm ơn

Code:
public static string[] getSheetNames(string filename)
  {
    string[] sheets = null;
    string str = filename.Substring(filename.Length - 4).ToLower();
    //string s = str == ".xls" ? ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + filename + ";Extended Properties=Excel 8.0") :
    //  ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + filename + ";Extended Properties=Excel 12.0");
    string s = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + filename + ";Extended Properties=\"Excel 12.0 Xml;\"";
    OleDbConnection oledbConn = new OleDbConnection(s);
    DataSet ds = new DataSet();
    try
    {
      oledbConn.Open();


      DataTable sc = oledbConn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null);
      sheets = new string[sc.Rows.Count];
      int i = 0;
      foreach (DataRow dr in sc.Rows)
      {
        string ssss = dr["TABLE_NAME"].ToString();
        sheets[i++] = ssss;
      }
    }
    catch
    {
    }
    return sheets;
  }