http://localhost:17403/Product/Browse/1/Page/2

Mình có link này, nhưng khi click vào bị lỗi The resource cannot be found.

Cho mình hỏi, giờ mình truyền 2 tham số vô như vậy dc ko.

Thanks all.