Mình có 1 cái combobox!! mình muốn load dữ liệu từ bảng sanpham ( gồm masp và tensp )vào combobox này!! Mình làm thế này nhưng nó chỉ hiển thị mã mà ko hiển thị tên ai bik chỉ minh với
Code:
DataView dv = new DataView(coso.laybang("sanpham"));
        cmbmahang.DataSource = dv;
        cmbmahang.DisplayMember = "InvtID" + " " + "InvtName";
        cmbmahang.ValueMember = "InvtID";
hàm laybang mình viết trong lớp coso như thế này
Code:
public static DataTable laybang(string tenbang)
    {
      string sql = "select * from " + tenbang;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, coso.cn);
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataSet ds = new DataSet();
      da.Fill(ds,tenbang);
      return ds.Tables[0];
    }
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều!!