Đề thi cuối kì của em,,, các anh giúp dùm hix tks
Viết chương trình quản lý lịch công tác trong tháng đơn giản: cho phép nhập vào
nội dung công việc cần làm theo ngày, theo giờ. Trong một ngày có thểcó nhiều
công việc, mỗi công việc có giờbắt đầu, tên công việc, nội dung công việc, tính
chất công việc {rất quan trọng, quan trọng, bình thường, ko cần thiết}…
Chương trình có các chức năng chính nhưsau:

ƒ Nhập nội dung công việc cần làm theo ngày, theo giờ
ƒ Xem các công việc từ ngày a đến ngày b
ƒ Xóa hay điều chỉnh lịch công tác. Nếu sau khi điều chỉnh, ngày nào không
còn việc phải làm sẽ xóa khỏi lịch công tác.

Yêu cầu: chương trình có cài đặt cây nhịphân tìm kiếm (BST):

ƒ Mỗi nút trên cây BST là một ngày của lịch công tác
ƒ Trong mỗi nút ngày trên cây lại chứa một danh sách liên kếtlưu
thông tin các công việc.
ƒ Khi thêm một công việc vào một ngày đã tồn tại trên cây, thì công
việc này sẽ được đưa vào danh sách liên kết chứa các công việc theo
thứ tự tăng dần của giờ bắt đầu.